Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Nove aktivnosti programa Jean Monnet u području odgoja i općeg obrazovanja

Odgojno-obrazovnim djelatnicima potrebne su prilike za profesionalni razvoj kako bi u nastavu mogli uključiti europsku dimenziju i poučavati o Europskoj uniji na zanimljiv način.

Učenje o ciljevima i funkcioniranju Europske unije važan je dio promicanja aktivnoga građanstva i zajedničkih vrijednosti slobode, tolerancije i nediskriminacije.

Stoga je važno kontinuirano omogućiti razvoj kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika u izgradnji uključivog okruženja u učionici uz pomoć informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) te za poučavanje u višejezičnim i multikulturnim razredima. Odgojno-obrazovnim djelatnicima potrebne su prilike za profesionalni razvoj kako bi u nastavu mogli uključiti europsku dimenziju i poučavati o Europskoj uniji na zanimljiv način.

Europska komisija je za novo programsko razdoblje osigurala nove mogućnosti u okviru aktivnosti Jean Monnet u sklopu programa Erasmus+. Ustanove koje se bave obrazovanjem budućih učitelja - visoka učilišta s odgojiteljskim, učiteljskim i nastavničkim usmjerenjima mogu iskoristiti podršku u pružanju osposobljavanja o pitanjima EU-a, koja će učitelje u školama i strukovnim institucijama osposobiti za kvalitetnije obrađivanje sadržaja na temu EU-a u sklopu svoje djelatnosti.

Aktivnosti Jean Monnet dio su programa Erasmus+ te su posvećene promicanju izvrsnosti u području studija o Europskoj uniji. Svrha je tih aktivnosti povezivanje akademske zajednice, istraživača i tvoraca politika EU-a, a sada su uključene i ustanove predtercijarnog obrazovanja.

Naglasak je aktivnosti na proučavanju i istraživanjima europskih integracija i tumačenju položaja Europe u globaliziranom svijetu.

Dvije su nove Jean Monnet aktivnosti u okviru odgoja i općeg obrazovanja:

Više informacija

Aktivnosti Jean Monnet u sklopu programa Erasmus+ centralizirana je aktivnost ključne aktivnosti 3 programa Erasmus+ – Podrška razvoju politike i suradnji kojima upravlja Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu. Detaljnije informacije o ciljevima, kriterijima prihvatljivosti i kriterijima za dodjelu, rokovima i načinima financiranja potražite u Vodiču kroz program Erasmus+ dostupnom na stranicama portala Europa o programu Erasmus+.

Informacije možete potražiti i na mrežnoj stranici EU Funding and Tenders Portal, na kojoj se i prijavljuju projekti u sklopu centraliziranih aktivnosti programa Erasmus+.

Ističemo da je ovogodišnji rok za prijavu prošao (2. lipnja 2021.), međutim pozivamo vas da za buduće rokove u 2022. godini pratite informacije na gore navedenim poveznicama.