Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Agencije za mobilnost i programe Europske unije

KLASA: 023-02/22-04/3
URBROJ: 562-22-4
Zagreb, 8. travnja 2022.

Na temelju članka 9. stavka 1. podstavka 9. Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (Narodne novine 121/17.), članka 16. stavka 1. podstavka 9. Statuta Agencije za mobilnost i programe Europske unije te Odluke Upravnoga vijeća Agencije o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Agencije za mobilnost u programe Europske unije od 30. ožujka 2022. godine, Upravno vijeće Agencije za mobilnost i programe Europske unije raspisuje:
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Agencije za mobilnost i programe Europske unije

I. Uvjeti za imenovanje ravnatelja te opis poslova:

Za ravnatelja Agencije za mobilnost i programe Europske unije može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij;
 • deset godina radnog iskustva u traženoj razini obrazovanja s programima međunarodne suradnje;
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • nepostojanje pravomoćne sudske presude za počinjenje bilo kojeg od sljedećih kaznenih djela: protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda ili protiv službene dužnosti, sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu (Narodne novine 93/14., 127/17., 98/19.).

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Opis poslova ravnatelja:

 • rukovodi radom Agencije za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Agencija) te odgovara za rad i zakonitost rada Agencije;
 • predstavlja i zastupa Agenciju te koordinira aktivnosti sa stručnim službama Europske komisije;
 • predlaže godišnji program rada i financijski plan Agencije i odgovora za njihovo ostvarivanje;
 • predlaže Upravnom vijeću Agencije (dalje u tekstu: Upravno vijeće) nacrt statuta, njegove izmjene i dopune te nacrte općih akata Agencije koje donosi Upravno vijeće;
 • donosi opće akte Agencije, osim onih koje donosi Upravno vijeće, u skladu s posebnim zakonima;
 • odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa službenika i namještenika Agencije;
 • sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja;
 • određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije;
 • donosi odluke o projektima koji će se financirati u sklopu provedbe programa Erasmus+, strukturnih instrumenata te ostalih programa, projekata, mreža i inicijativa iz djelokruga Agencije;
 • podnosi izvješća o radu i poslovanju Agencije Upravnom vijeću, ministarstvu nadležnom za obrazovanje i znanost te državnom tijelu nadležnom za mlade sukladno pravilima pojedinih programa i na zahtjev;
 • podnosi izvješća o radu i poslovanju Agencije Europskoj komisiji, sukladno pravilima pojedinih programa te
 • obavlja druge poslove u skladu s Zakonom o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije i Statutom Agencije.

II. Razdoblje imenovanja ravnatelja:
Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

III. Prilozi uz prijavu na javni natječaj:

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis, na hrvatskom i engleskom jeziku, u najnovijoj verziji Europass životopisa iz 2020. (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/hr/cv/)
 • dokaz o stečenoj razini visokog obrazovanja (preslika diplome; uz inozemne obrazovne kvalifikacije dokaz o provedenom postupku priznavanja u svrhu zapošljavanja)
 • dokaz o radnom stažu (potvrda ili elektronički zapis o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojih je vidljivo razdoblje trajanja staža osiguranja i stečena razina visokog obrazovanja (e-radna knjižica))
 • dokaz o znanju engleskog jezika (svjedodžba, indeks, službeni certifikat o završenom tečaju stranog jezika i sl.)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice, putovnice)
 • prijedlog programa rada Agencije za mobilnost i programe Europske unije za mandatno razdoblje.

Dokumentacija na stranom jeziku mora biti prevedena na hrvatski jezik te ovjerena od strane sudskog tumača.

Tražena dokumentacija dostavlja se u preslici. Izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti izvornike dokumentacije na uvid.

Po završetku provedbe postupka imenovanja ravnatelja, priložena natječajna dokumentacija ne vraća se kandidatima.

Kandidat koji smatra da ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17., 98/19. i 84/21.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 94/01.,103/03., 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu priložiti dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, sukladno propisima kojima je to pravo uređeno.

IV. Objava natječaja i rok za podnošenje prijava:

Ovaj natječaj objavit će se u Narodnim novinama, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Agencije, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči područne službe Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i u dnevnom tisku.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 21 dan od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili putem pošte na adresu: Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Upravno vijeće, Frankopanska 26, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Prijava na Natječaj za ravnatelja – ne otvarati«.

Kandidati koji zadovolje formalne uvjete natječaja mogu biti upućeni na testiranje znanja engleskog jezika i/ili psihološko testiranje. Upravno vijeće Agencije provest će razgovor s kandidatima koji zadovolje formalne uvjete natječaja, odnosno s kandidatima koji zadovoljavaju kriterije testiranja.

Agencija će za sve kandidate koji zadovolje formalne uvjete natječaja podnijeti zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije o nepostojanju pravomoćne sudske presude za počinjenje bilo kojeg od sljedećih kaznenih djela: protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda ili protiv službene dužnosti, sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve potrebne podatke i priloge navedene u natječaju te koja je vlastoručno potpisana.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o kandidatu imenovanom za ravnatelja u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Kandidat imenovan ravnateljem sklopit će s Agencijom ugovor o radu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za razdoblje na koje je imenovan.

V. Obavijest o obradi osobnih podataka:

Detaljnije informacije o obradi osobnih podataka mogu se pronaći u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka koja je dostupna na mrežnoj stranici https://ampeu.hr/o-nama/obrada-osobnih-podataka.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Milanović-Litre