Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Natječaj za radna mjesta

KLASA: 023-01/24-02/3
URBROJ: 359-17/4-24-2
Zagreb,16. veljače 2024.

Na temelju članka 11. Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (Narodne novine 121/17, 30/23), članka 21. Statuta Agencije za mobilnost i programe Europske unije, članka 4. Pravilnika o radu Agencije za mobilnost i programe Europske unije te članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 56/22, 127/22, 58/23, 128/23), Agencija za mobilnost i programe Europske unije raspisuje

NATJEČAJ za radna mjesta

1. viši stručni savjetnik u Odjelu za Europske snage solidarnosti, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na rad u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja najsloženije poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, potpuno samostalno uz samoinicijativnu primjenu stečenih znanja i vještina
 • obavlja najsloženije stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar Agencije i izvan nje, uz povremeni nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe
 • informira i savjetuje potencijalne prijavitelje i korisnike tijekom cjelokupnog projektnog ciklusa te putem mrežnih stranica i društvenih mreža, informativnih i promotivnih materijala, fizičkih i virtualnih događanja
 • provodi aktivnosti istraživačke i analitičke mreže RAY u skladu s ugovornim obvezama i programskim pravilima
 • izrađuje i distribuira promotivne, informativne i edukativne materijale za informiranje potencijalnih korisnika i prijavitelja
 • priprema i objavljuje informacije o programima EU-a u nadležnosti putem mrežnih stranica i društvenih mreža i drugih platformi
 • obavlja poslove vezane uz transnacionalne aktivnosti usavršavanja potencijalnih prijavitelja i korisnika
 • sudjeluje u pripremi i objavi natječaja za aktivnosti programa u nadležnosti
 • vodi postupak prikupljanja projektnih prijedloga te njihove evaluacije
 • sudjeluje u postupku dodjele financijske potpore
 • sudjeluje u pripremi i izdaje ugovore o dodjeli financijske potpore te prati njihovo izvršenje
 • sudjeluje u provedbi primarnih kontrola nad korisnicima u vezi s realizacijom projekata i načinom trošenja dodijeljenih financijskih sredstava
 • obavlja analize izvješća korisnika
 • surađuje s nacionalnim državnim i javnim tijelima te tijelima EU-a, udrugama za mlade, institucijama civilnog društva i drugim institucijama
 • provodi mreže, inicijative i projekte EU-a u skladu s ugovornim odredbama i drugim uputama
 • sudjeluje u radnim skupinama relevantnih nacionalnih tijela i tijela EU-a vezano uz provedbu programa u nadležnosti Odjela
 • u djelokrugu svojih aktivnosti identificira, procjenjuje i upravlja operativnim rizicima te o tome izvješćuje voditelja Odjela
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke
 • sudjeluje u postupcima odabira novih radnika i u svojstvu mentora uvodi nove radnike u posao, prema potrebi
 • savjetuje nadređene osobe o pitanjima iz djelokruga svojih aktivnosti
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

2. voditelj Odjela za programsku infrastrukturu i nabavu, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na rad u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih znanosti iz polja ekonomije ili prava
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • certifikat u području javne nabave
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
 • aktivno znanje rada na računalu
 • rukovoditeljske, komunikacijske i organizacijske kompetencije.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • upravlja radom Odjela i radnika (planira, organizira, koordinira, uspostavlja i kontrolira poslovne procese na razini Odjela) vezano uz poslove iz nadležnosti Odjela
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne, financijske i ljudske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova i zadataka iz nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima
 • neposredno i uz visoku razinu samostalnosti osigurava obavljanje najsloženijih poslova iz nadležnosti Odjela koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar Agencije i izvan nje
 • izvješćuje nadređene osobe o stanju izvršavanja poslova u Odjelu i predlaže mjere i radnje za unaprjeđenje obavljanja poslova
 • koordinira i izvršava poslove neophodne za osiguranje prostornih, tehničkih, administrativnih, informatičkih i drugih materijalnih uvjeta rada Agencije i provedbe programa EU-a
 • osigurava razvoj i održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture Agencije
 • održava sigurnost sustava baza podataka
 • planira, koordinira i obavlja poslove javne i svake druge nabave za Agenciju u skladu s propisima te odgovara za zakonitost provedbe javne i svih drugih oblika nabave
 • prikuplja i obrađuje informacije te sudjeluje u izradi godišnjeg plana nabave za proračunsku godinu te njegovim izmjenama i dopunama
 • kontrolira i priprema dokumentaciju za nadmetanje te objavljuje poziv za nadmetanje u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina
 • sudjeluje u prikupljanju ponuda, otvaranju, pregledavanju i ocjenjivanju ponuda
 • izrađuje i kontrolira zapisnike, odluke i ostalu dokumentaciju vezanu uz provedbu i zaključivanje postupaka nabave
 • kontrolira i priprema ugovore s izabranim ponuditeljima
 • koordinira i objavljuje obavijesti o sklopljenim ugovorima u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina
 • planira, koordinira i izrađuje sva potrebna izvješća o provedenim nabavama prema tijelima nadležnim za sustav javne nabave u zakonskim rokovima
 • koordinira i izrađuje obvezno-pravne ugovore i obrasce
 • odgovoran je za ažuran registar ugovora i evidencija o vanjskim suradnicima na razini Agencije
 • koordinira i osigurava vođenje evidencije imovine Agencije
 • planira i koordinira provedbu godišnjeg popisa imovine i obveza
 • surađuje s drugim državnim tijelima, nadležnim za sustav javne nabave i kontrolu postupaka javne nabave
 • surađuje s predstavnicima državnih i javnih tijela i, po potrebi, službenicima nadležnih tijela Europske komisije
 • sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradbu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz nadležnosti Odjela
 • osigurava pripremu i kontrolu službenih dokumenata te ovjerava dokumente pripremljene u Odjelu
 • planira te predlaže raspodjelu i preraspodjelu financijskih sredstava unutar Odjela
 • koordinira i priprema planove rada, izvješća, analize, upute, smjernice, procedure i ostale dokumente u okviru svoje nadležnosti
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije Odjela te odgovarajućeg revizorskog traga za aktivnosti Odjela
 • u okviru nadležnosti rada Odjela identificira, procjenjuje i upravlja operativnim rizicima te o tome izvješćuje nadređenu osobu
 • surađuje s drugim rukovoditeljima u svim poslovima iz njihove nadležnosti te osigurava komplementarnost aktivnosti Odjela s aktivnostima Agencije
 • sudjeluje u postupcima odabira novih radnika, u svojstvu mentora uvodi nove radnike u posao te prati njihov rad tijekom probnog rada
 • pruža stručnu i razvojnu potporu radnicima u svojoj nadležnosti
 • savjetuje nadređene osobe o pitanjima iz nadležnosti Odjela
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

3. viši stručni savjetnik u Odjelu za komunikacije i analitičke poslove programa EU-a, 1 izvršitelj na određeno vrijeme na rad u punom radnom vremenu kao zamjena za privremeno nenazočnog djelatnika, do povratka nenazočnog djelatnika na rad u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja najsloženije poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, potpuno samostalno uz samoinicijativnu primjenu stečenih znanja i vještina
 • obavlja najsloženije stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar Agencije i izvan nje, uz povremeni nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe
 • izrađuje i provodi informacijsko-komunikacijsku strategiju za programe EU-a u nadležnosti Agencije
 • organizira i provodi informativno-promotivne aktivnosti
 • organizira i provodi izradu informativno- promotivnih materijala za potrebe Agencije
 • sudjeluje u izradi i praćenju godišnjeg plana nabave za usluge grafičkog oblikovanja, tiskane i promotivne materijale te usluge prijevoda i obrade teksta
 • provodi identifikaciju primjera dobrih praksi te diseminaciju rezultata financiranih projekata
 • priprema i objavljuje sadržaje na mrežnim stranicama Agencije, Facebook-profilima i ostalim online-sadržajima
 • osigurava sukladnost s pravilima Europske komisije vezano uz vizualni identitet programa EU-a te savjetuje radnike Agencije i korisnike o primjeni pravila vizualnog identiteta
 • priprema i organizira prijevod, lekturu i nakladništvo materijala za potrebe Agencije
 • surađuje s predstavnicima sredstava javnog priopćavanja te priprema objave za medije
 • osigurava sustavno i usklađeno predstavljanje Agencije i programa u nadležnosti prema javnosti
 • prati medijske objave vezane uz područje djelatnosti Agencije i analizira njihovu učestalost te na temelju toga izrađuje preporuke za poboljšanje odnosa s medijima
 • surađuje s nacionalnim državnim i javnim tijelima te tijelima EU-a
 • sudjeluje u radnim skupinama relevantnih nacionalnih tijela i tijela EU-a vezano uz provedbu programa u nadležnosti Odjela
 • u djelokrugu svojih aktivnosti identificira, procjenjuje i upravlja operativnim rizicima te o tome izvješćuje voditelja Odjela
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke
 • sudjeluje u postupcima odabira novih radnika i u svojstvu mentora uvodi nove radnike u posao, prema potrebi
 • savjetuje nadređene osobe o pitanjima iz djelokruga svojih aktivnosti
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

4. stručni referent u Odjelu za pravne poslove i ugovaranje EU-projekata, 1 izvršitelj na određeno vrijeme na rad u punom radnom vremenu kao zamjena za privremeno nenazočnog djelatnika, do povratka nenazočnog djelatnika na rad u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završena gimnazija ili srednja strukovna škola u četverogodišnjem trajanju društvene ili prirodne ili tehničke struke
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili pripravnik
 • položen ispit o stručnoj osposobljenosti djelatnika u pismohranama za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva
 • znanje engleskoga jezika
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, uz pomoć i potporu nadređene osobe
 • obavlja sve poslove pisarnice, pošte i arhiviranja spisa i drugoga gradiva u skladu s pozitivnim propisima RH
 • daje upute o uredskom poslovanju za potrebe Agencije radnicima
 • sudjeluje u izradi Plana klasifikacijskih oznaka i drugih internih dokumenata vezanih uz rad pisarnice
 • ulaže predmete po arhivskim znakovima i vodi arhivsku knjigu
 • obavlja vanjsku i unutarnju dostavu pošte i spisa po ustrojstvenim jedinicama u Agenciji i sjedištima tijela na području grada Zagreba
 • obavlja poslove vođenja pismohrane i popisivanja arhivskoga gradiva
 • osigurava materijalno-fizičku zaštitu gradiva
 • izlučuje registraturna gradiva kojima su prošli rokovi čuvanja te priprema predaju arhivskoga gradiva HDA-u
 • izdaje gradiva na korištenje te o tome vodi evidenciju
 • radi na telefonskoj centrali i info-pultu Agencije (zaprima telefonske pozive i obavijesti te ih prosljeđuje mjerodavnoj osobi)
 • dodjeljuje potrebni uredski i potrošni materijal radnicima Agencije te vodi skladište uredskoga i potrošnoga materijala
 • osigurava redovitu otpremu staroga papira, kartona i kutija
 • obavlja i druge administrativne poslove vezane uz potrebe Odjela i Agencije
 • fotokopira, zaprima, prosljeđuje i šalje elektroničke poruke i pismena
 • daje usmene i telefonske obavijesti prema nalogu nadređene osobe
 • ispunjava razne tiskanice i obrasce te vodi njihovu evidenciju
 • surađuje s nacionalnim državnim i javnim tijelima te tijelima EU-a
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke
 • vodi bilješke na sastancima, prema potrebi
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

5. viši stručni savjetnik u Odjelu za Erasmus+ u području mladih, 1 izvršitelj na određeno vrijeme na rad u punom radnom vremenu kao zamjena za privremeno nenazočnog djelatnika, do povratka nenazočnog djelatnika na rad u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja najsloženije poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, potpuno samostalno uz samoinicijativnu primjenu stečenih znanja i vještina
 • obavlja najsloženije stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar Agencije i izvan nje, uz povremeni nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe
 • informira i savjetuje potencijalne prijavitelje i korisnike tijekom cjelokupnog projektnog ciklusa te putem mrežnih stranica i društvenih mreža, informativnih i promotivnih materijala, fizičkih i virtualnih događanja
 • izrađuje i distribuira promotivne, informativne i edukativne materijale za informiranje potencijalnih korisnika i prijavitelja
 • priprema i objavljuje informacije o programima EU-a u nadležnosti putem mrežnih stranica i društvenih mreža i drugih platformi
 • obavlja poslove vezane uz transnacionalne aktivnosti usavršavanja potencijalnih prijavitelja i korisnika
 • sudjeluje u pripremi i objavi natječaja za aktivnosti programa u nadležnosti
 • vodi postupak prikupljanja projektnih prijedloga te njihove evaluacije
 • sudjeluje u postupku dodjele financijske potpore
 • sudjeluje u pripremi i izdaje ugovore o dodjeli financijske potpore te prati njihovo izvršenje
 • sudjeluje u provedbi primarnih kontrola nad korisnicima u vezi s realizacijom projekata i načinom trošenja dodijeljenih financijskih sredstava
 • obavlja analize izvješća korisnika
 • surađuje s nacionalnim državnim i javnim tijelima te tijelima EU-a, udrugama za mlade, institucijama civilnog društva i drugim institucijama
 • provodi mreže, inicijative i projekte EU-a u skladu s ugovornim odredbama i drugim uputama
 • sudjeluje u radnim skupinama relevantnih nacionalnih tijela i tijela EU-a vezano uz provedbu programa u nadležnosti Odjela
 • u djelokrugu svojih aktivnosti identificira, procjenjuje i upravlja operativnim rizicima te o tome izvješćuje voditelja Odjela
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke
 • sudjeluje u postupcima odabira novih radnika i u svojstvu mentora uvodi nove radnike u posao, prema potrebi
 • savjetuje nadređene osobe o pitanjima iz djelokruga svojih aktivnosti
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Ovaj se natječaj pod istim uvjetima odnosi na osobe oba spola.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je uz prijavu priložiti propisane dokaze i potvrde o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017, 98/19, 84/21, 156/23) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Dokumenti koje kandidati moraju dostaviti (neovisno o dokumentaciji dostavljenoj na ranijim natječajima):

 1. životopis, na engleskom i hrvatskom jeziku, isključivo u najnovijoj verziji Europass životopisa iz 2020. u .pdf formatu koji je dostupan putem poveznice,
 2. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku uz obveznu naznaku rednog broja i naziva radnog mjesta,
 3. presliku osobne iskaznice (obje strane), putovnice ili domovnice,
 4. presliku dokaza o stečenoj razini visokog obrazovanja (preslika diplome; uz inozemne obrazovne kvalifikacije dokaz o provedenom postupku priznavanja u svrhu zapošljavanja),
 5. potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje trajanja staža osiguranja i na kojoj razini obrazovanja (e-radna knjižica),
 6. presliku uvjerenja, ne starijeg od 6 mjeseci od dana objave natječaja, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
 7. za radno mjesto pod rednim brojem 2 dostaviti i certifikat u području javne nabave
 8. za radno mjesto pod rednim brojem 4 dostaviti i dokaz o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti djelatnika u pismohranama za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva.

U motivacijskom pismu treba jasno obrazložiti motivaciju i interes za prijavljeno radno mjesto. U slučaju prijave na više radnih mjesta, zasebno motivacijsko pismo podnosi se za svako radno mjesto uz obveznu naznaku rednog broja i naziva radnog mjesta, a ostala natječajna dokumentacija dostavlja se u jednom primjerku.

Kao radni staž za određeno radno mjesto prvenstveno se priznaje onaj radni staž evidentiran u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na traženoj razini obrazovanja i odgovarajućim poslovima (e-radna knjižica). Kao dokaz o radnom stažu neće biti priznate druge potvrde koje izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje iz kojih nije vidljivo razdoblje trajanja staža osiguranja i razina obrazovanja, odnosno iz kojih nisu vidljive prijave na mirovinsko osiguranje. Iznimno, umjesto radnog staža može se priznati i iskustvo rada na odgovarajućim poslovima stečeno izvan radnog odnosa (volontiranjem, radom preko ugovora o djelu, radom na studentskim poslovima i sl.) ili iskustvo rada na sličnim poslovima, ako ono odgovara potrebama radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje, o čemu posebnu odluku donosi ravnatelj Agencije, na temelju priložene dokumentacije kojom se potvrđuje iskustvo rada i vrsta posla.

Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen stručni ispit ili certifikat koji se uz pojedina radna mjesta traži kao poseban uvjet, uz obvezu polaganja stručnog ispita odnosno stjecanja certifikata najkasnije u roku od 2 godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

Dokumenti na drugom jeziku osim hrvatskoga moraju biti prevedeni na hrvatski jezik te ovjereni od strane sudskog tumača.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, bit će pozvani u daljnji natječajni postupak koji se sastoji od pisanog testiranja i selekcijskog/ih razgovora (jedan ili dva kruga razgovora). Između dana pozivanja i dana testiranja mora proteći najmanje 5 dana.

Pisano testiranje uključuje i psihologijsko testiranje. Kandidati koji su pristupili psihologijskom testiranju Agencije za mobilnost i programe Europske unije unatrag 12 mjeseci računajući od dana raspisivanja ovog natječaja u Narodnim novinama, neće se uputiti na ponovno psihologijsko testiranje, već će im se priznati rezultati posljednjeg psihologijskog testiranja.

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju znanja i prošli bodovni prag, i to deset najboljih kandidata po rezultatu testiranja znanja po pojedinom radnom mjestu. Ako je na testiranju znanja zadovoljilo manje od deset kandidata, na intervju će se pozvati svi kandidati koji su prošli bodovni prag. Ako nitko od kandidata nije zadovoljio na testiranju znanja, na intervju se može pozvati kandidat koji je ostvario najviši broj bodova.

Na temelju rezultata testiranja i selekcijskih razgovora ravnatelj donosi odluku o odabiru kandidata ili poništenju natječaja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se nakon objave u Narodnim novinama zaključno sa 26. veljače 2024. godine:

- putem e-mail adrese: croatia@antal.com (predmet: natječaj, ime, prezime – radno mjesto br. (redni broj) i naziv radnog mjesta)

- osobno ili poštom na adresu:

Auris Holt d.o.o. – Antal international Network - Croatia
Visočička 11
10 000 Zagreb

s naznakom “Za natječaj za zapošljavanje – radno mjesto br. (redni broj) i naziv radnog mjesta“.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane telefaksom, neće se razmatrati. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Pravovremenom prijavom smatra se ona prijava koja je zaprimljena (putem e-mail adrese za prijavu, osobno ili poštom) prije ili na zadnji dan roka, a ako je poslana preporučenom poštom, dan predaje pošti smatra se danom zaprimanja.

O obradi Vaših osobnih podataka možete pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka dostupnoj na https://ampeu.hr/o-nama/obrada-osobnih-podataka.

Odluka o odabiru kandidata

Radno mjesto 1. viši stručni savjetnik u Odjelu za Europske snage solidarnosti

Odluka o odabiru RM 1

.pdf, 54,9 KB, 18. 4. 2024.

Radno mjesto 2. voditelj Odjela za programsku infrastrukturu i nabavu

Odluka o odabiru RM 2

.pdf, 54,9 KB, 18. 4. 2024.

Radno mjesto 3. viši stručni savjetnik u Odjelu za komunikacije i analitičke poslove programa EU-a

Odluka o odabiru RM 3

.pdf, 58,8 KB, 18. 4. 2024.

Radno mjesto 5. viši stručni savjetnik u Odjelu za Erasmus+ u području mladih

Odluka o odabiru RM 5

.pdf, 59,8 KB, 18. 4. 2024.