Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Natječaj za radna mjesta

KLASA: 023-01/24-02/4
URBROJ: 359-17/4-24-2
Zagreb, 6. ožujka 2024.

Na temelju članka 11. Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (Narodne novine 121/17, 30/23), članka 21. Statuta Agencije za mobilnost i programe Europske unije, članka 4. Pravilnika o radu Agencije za mobilnost i programe Europske unije te članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 56/22, 127/22, 58/23, 128/23), Agencija za mobilnost i programe Europske unije raspisuje natječaj za radna mjesta

1. viši stručni savjetnik u Odjelu za stratešku i analitičku podršku programima EU-a u obrazovanju, 1 izvršitelj na određeno vrijeme na rad u punom radnom vremenu kao zamjena za privremeno nenazočnog djelatnika, do povratka nenazočnog djelatnika na rad u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja najsloženije poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, potpuno samostalno uz samoinicijativnu primjenu stečenih znanja i vještina
 • obavlja najsloženije stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar Agencije i izvan nje, uz nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe
 • provodi aktivnosti istraživačke i analitičke mreže Eurydice u skladu s ugovornim obvezama i programskim pravilima
 • planira i obavlja stručne poslove vezane uz suradnju s Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD)
 • prati i obrađuje podatke o sudjelovanju Republike Hrvatske u programima u nadležnosti Agencije
 • sudjeluje u pisanju publikacija i analitičkih izvještaja (za potrebe izvješćivanja EK, OECD-a i ministarstava ili interne potrebe Agencije)
 • sudjeluje u istraživačko-analitičkim aktivnostima, i to na:
 • razvoju metodoloških rješenja i izradi istraživačkih instrumenata
 • razvoju sustava praćenja rezultata programa
 • razvoju indikatora za praćenje ostvarenosti specifičnih i općih ciljeva programa EU-a
 • prikupljanju, praćenju i analizi podataka u skladu s potrebama Agencije.
 • priprema odgovore sa statističkim podacima programa EU-a u nadležnosti Agencije i održava baze upita
 • obrađuje baze podataka potrebne za praćenje rezultata programa
 • priprema i vrši nadopunu podataka Agencije na Portalu otvorenih podataka
 • sudjeluje na pripremi i provedbi evaluacijskih studija i uključivanju korisnika u evaluacijski proces (osiguranje kvalitete podataka)
 • analizira, predlaže i prati indikatore za provedbu programa EU-a
 • sudjeluje u planiranju i provedbi kvalitativnih i kvantitativnih istraživačkih aktivnosti
 • koordinira i pruža podršku u provedbi istraživačkih aktivnosti vanjskih suradnika (stručnjaka)
 • sudjeluje u radnim skupinama zaduženim za praćenje i evaluaciju provedbe programa EU-a te sustava obrazovanja, mladih i znanosti na nacionalnoj i europskoj razini
 • provodi mreže, inicijative i projekte EU-a u skladu s ugovornim odredbama i drugim uputama
 • informira i savjetuje potencijalne prijavitelje i korisnike tijekom sudjelovanja u projektima te putem mrežnih stranica i društvenih mreža, informativnih i promotivnih materijala, fizičkih i virtualnih događanja
 • izrađuje i distribuira promotivne, informativne i edukativne materijale za informiranje potencijalnih korisnika i prijavitelja
 • priprema i objavljuje informacije o programima EU-a u nadležnosti putem mrežnih stranica i društvenih mreža i drugih platformi
 • sudjeluje u pripremi i objavi natječaja u nadležnosti
 • vodi postupak prikupljanja prijava, njihove evaluacije i dodjele potpore
 • sudjeluje u pripremi i izdaje ugovore te prati njihovo izvršenje
 • sudjeluje u provedbi aktivnosti praćenja korisnika u vezi s realizacijom projekata
 • obavlja analize izvješća korisnika
 • surađuje s nacionalnim državnim i javnim tijelima te tijelima EU-a
 • sudjeluje u radnim skupinama relevantnih nacionalnih tijela i tijela EU-a vezano uz provedbu programa u nadležnosti Odjela
 • u djelokrugu svojih aktivnosti identificira, procjenjuje i upravlja operativnim rizicima te o tome izvješćuje voditelja Odjela
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke
 • sudjeluje u postupcima odabira novih radnika i u svojstvu mentora uvodi nove radnike u posao, prema potrebi
 • savjetuje nadređene osobe o pitanjima iz djelokruga svojih aktivnosti
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe

2. viši stručni savjetnik u Odjelu za pravne poslove i ugovaranje EU-projekata, 1 izvršitelj na određeno vrijeme na rad u punom radnom vremenu kao zamjena za privremeno nenazočnog djelatnika, do povratka nenazočnog djelatnika na rad u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih znanosti
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja najsloženije poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, potpuno samostalno uz samoinicijativnu primjenu stečenih znanja i vještina
 • obavlja najsloženije stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar Agencije i izvan nje, uz povremeni nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe
 • prati i analizira propise i zakonodavni okvir iz područja nadležnosti Agencije te predlaže rješenja i poboljšanje mjera u svrhu lakšeg i kvalitetnijeg sudjelovanja hrvatskih korisnika u programima EU-a i poslovanja Agencije
 • pruža pravnu podršku po svim pitanjima relevantnim za zakonito i učinkovito poslovanje Agencije
 • pruža pravnu podršku odnosno pravno savjetovanje radnicima Agencije i korisnicima u provedbi programa, mreža, inicijativa i projekata te ostalih aktivnosti u nadležnosti Agencije
 • priprema predloške ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i predloške dodataka Europske komisije u suradnji s Odjelom za osiguranje kvalitete programa EU-a i voditeljima programskih odjela
 • priprema dodatke ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava u suradnji s kolegama iz programskih odjela
 • izrađuje i redovito ažurira predloške ugovora o djelu i ugovora o poslovnoj suradnji za vanjske suradnike Agencije koji obavljaju poslove vezane uz provedbu programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti i opće poslovanje Agencije
 • sudjeluje na uvodnim sastancima za korisnike radi predstavljanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
 • po potrebi sudjeluje u nadzornim posjetima korisnika zajedno s programskim kolegama i kolegama iz Odjela za projektne financije
 • sudjeluje u postupku suspenzije akreditacije, oznake kvalitete i projekata u okviru programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti
 • provodi postupak raskida ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
 • sudjeluje u praćenju i vođenju sudskih postupaka vezanih za poslovanje Agencije
 • izrađuje nacrte općih i pojedinačnih akata Agencije
 • pruža podršku Uredu ravnatelja u pripremi dokumentacije za Upravno vijeće
 • izrađuje ili sudjeluje u izradi ugovora o financijskom doprinosu s drugim europskim nacionalnim agencijama
 • obavlja poslove vezane uz kadrovske poslove i radne odnose radnika Agencije (priprema, koordinira i provodi natječaje za radna mjesta, vodi evidencije o radnicima i radnom vremenu, godišnjim odmorima i izbivanjima te o regulaciji statusa mirovinskog i zdravstvenog osiguranja radnika Agencije, obavlja poslove vezane uz prekid radnog odnosa radnika, izrađuje ugovore o radu i drugu radno-pravnu dokumentaciju, priprema podatke za obračun plaće i dr.) sudjeluje u izradi i ažuriranju internih dokumenata i akata iz područja ljudskih potencijala
 • organizira stručna usavršavanja i osposobljavanja za radnike i rukovoditelje Agencije (uključujući i formalno obrazovanje i interno početno osposobljavanje)
 • sudjeluje u izvedbenim procesima vezanim za razvoj radnika Agencije, stvaranje i unaprjeđenje organizacijske kulture i uspješnosti (mjerenje organizacijske klime, mjerenje rezultata implementiranih inicijativa, godišnji razvojni razgovori, procesi i aktivnosti motiviranja radnika)
 • sudjeluje u procesima kreiranja i provedbe inicijativa i aktivnosti za motiviranje radnika te mjerenju uspješnosti njihove implementacije
 • upravlja dokumentacijom iz područja ljudskih potencijala, osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada
 • izrađuje statistička izvješća te akcijske planove vezane za strukturu zaposlenika i trendove fluktuacije i absentizma
 • izrađuje očitovanja na europske i nacionalne propise u izradi i prijedloge zakonodavnih akata ili njihovih izmjena i dopuna
 • prati i ispunjava prava i obveze radnika i Agencije koji proizlaze iz radno pravnog odnosa
 • obavlja poslove povjerljivog savjetnika i povjerenika za etiku
 • obavlja poslove koji se odnose na pristup informacijama i zaštitu osobnih podataka
 • provodi ili osigurava provedbu interne edukacije radnika u vezi tema iz svoje nadležnosti
 • obavlja poslove koji se odnose na zaštitu na radu i zaštitu od požara
 • surađuje s nacionalnim državnim i javnim tijelima te tijelima EU-a
 • sudjeluje u radnim skupinama nacionalnih tijela i tijela EU-a vezano uz provedbu poslova u nadležnosti Odjela
 • u djelokrugu svojih aktivnosti identificira, procjenjuje i upravlja operativnim rizicima te o tome izvješćuje voditelja Odjela
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada
 • izrađuje dokumentaciju za pokretanje postupka nabave roba, usluga i radova iz nadležnosti Odjela
 • koristi IT-alate iz svoje nadležnosti te prati, analizira i predlaže njihovo unaprjeđenje
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke
 • sudjeluje u postupcima odabira novih radnika i u svojstvu mentora uvodi nove radnike u posao, prema potrebi
 • savjetuje nadređene osobe o pitanjima iz djelokruga svojih aktivnosti
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

3. stručni suradnik u Odjelu za komunikacijske poslove programa EU-a na, 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31. prosinca 2027. godine, na rad u punom radnom vremenu, radi povećanja opsega poslova Agencije

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili pripravnik
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, uz pomoć i potporu nadređene osobe
 • obavlja stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar Agencije i izvan nje, uz stalan nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe
 • obavlja stručne i administrativne poslove Odjela
 • priprema pozivna pisma, dopise, dokumente, prezentacije iz nadležnosti Odjela
 • pruža administrativnu i stručnu podršku organizaciji informativno-promotivnih aktivnosti
 • vodi evidenciju o distribuciji informativnih i promotivnih artikala Agencije
 • sudjeluje u pripremi i izradi informativno- promotivnih materijala za potrebe Agencije
 • sudjeluje u praćenju godišnjeg plana nabave za usluge grafičkog oblikovanja, tiskane i promotivne materijale te usluge prijevoda i obrade teksta
 • prikuplja ponude za potrebne robe i usluge
 • sudjeluje u identifikaciji primjera dobrih praksi te diseminaciji rezultata financiranih projekata
 • priprema i objavljuje sadržaje na mrežnim stranicama Agencije, Facebook-profilima i ostalim online-sadržajima
 • osigurava sukladnost s pravilima Europske komisije vezano za vizualni identitet programa EU-a te savjetuje radnike Agencije i korisnike o primjeni pravila vizualnog identiteta
 • sudjeluje u organizaciji prijevoda, lekture i nakladništva materijala za potrebe Agencije
 • surađuje s predstavnicima sredstava javnog priopćavanja te priprema objave za medije
 • sudjeluje u sustavnom i usklađenom predstavljanju Agencije i programa u nadležnosti prema javnosti
 • prati medijske objave vezane uz područje djelatnosti Agencije i sudjeluje u analizi njihove učestalosti te na temelju toga izrađuje preporuke za poboljšanje odnosa s medijima
 • surađuje s nacionalnim državnim i javnim tijelima te tijelima EU-a
 • sudjeluje u radnim skupinama relevantnih nacionalnih tijela i tijela EU-a vezano uz provedbu programa u nadležnosti Odjela
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.
Ovaj se natječaj pod istim uvjetima odnosi na osobe oba spola.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je uz prijavu priložiti propisane dokaze i potvrde o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017, 98/19, 84/21, 156/23) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Dokumenti koje kandidati moraju dostaviti (neovisno o dokumentaciji dostavljenoj na ranijim natječajima):

 1. 1. životopis, na engleskom i hrvatskom jeziku, isključivo u najnovijoj verziji Europass životopisa iz 2020. u .pdf formatu https://europa.eu/europass/hr,
 1. 2. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku uz obveznu naznaku rednog broja i naziva radnog mjesta,
 1. 3. presliku osobne iskaznice (obje strane), putovnice ili domovnice,
 1. 4. presliku dokaza o stečenoj razini visokog obrazovanja (preslika diplome; uz inozemne obrazovne kvalifikacije dokaz o provedenom postupku priznavanja u svrhu zapošljavanja),
 1. 5. radnu knjižicu ili elektronički zapis o radno-pravnom statusu kandidata za zapošljavanje ili drugu odgovarajuću potvrdu iz evidencije HZMO-a iz koje je vidljivo razdoblje trajanja staža osiguranja i razina obrazovanja, odnosno prijave na mirovinsko osiguranje
 1. 6. potvrda prijašnjeg poslodavca, ugovori i druga odgovarajuća dokumentacija iz koje je vidljivo iskustvo rada na odgovarajućim poslovima stečeno izvan radnog odnosa ili iskustvo rada na sličnim poslovima, ako ono odgovara potrebama radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje
 1. 7. presliku uvjerenja, ne starijeg od 6 mjeseci od dana objave natječaja, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

U motivacijskom pismu treba jasno obrazložiti motivaciju i interes za prijavljeno radno mjesto. U slučaju prijave na više radnih mjesta, zasebno motivacijsko pismo podnosi se za svako radno mjesto uz obveznu naznaku rednog broja i naziva radnog mjesta, a ostala natječajna dokumentacija dostavlja se u jednom primjerku.

Radnim iskustvom prvenstveno se smatra radni staž. Radnim stažem smatra se radno iskustvo kandidata za zapošljavanje stečeno tijekom radnog odnosa, a koje je evidentirano pri HZMO-u. Dokazuje se radnom knjižicom, elektroničkim zapisom o radno-pravnom statusu kandidata za zapošljavanje ili drugom odgovarajućom potvrdom iz evidencije HZMO-a iz kojih je vidljivo razdoblje trajanja staža osiguranja i razina obrazovanja, odnosno prijave na mirovinsko osiguranje.

Iznimno se umjesto radnog staža može priznati i iskustvo rada na odgovarajućim poslovima stečeno izvan radnog odnosa (volontiranjem, radom preko ugovora o djelu, radom na studentskim poslovima i sl.) ili iskustvo rada na sličnim poslovima, ako ono odgovara potrebama radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje, o čemu posebnu odluku donosi ravnatelj Agencije, na temelju priložene dokumentacije kojom se potvrđuje iskustvo rada i vrsta posla.

Dokumenti na drugom jeziku osim hrvatskoga moraju biti prevedeni na hrvatski jezik te ovjereni od strane sudskog tumača.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, bit će pozvani u daljnji natječajni postupak koji se sastoji od pisanog testiranja i selekcijskog/ih razgovora (jedan ili dva kruga razgovora). Između dana pozivanja i dana testiranja mora proteći najmanje 5 dana.

Pisano testiranje uključuje i psihologijsko testiranje. Kandidati koji su pristupili psihologijskom testiranju Agencije za mobilnost i programe Europske unije unatrag 12 mjeseci računajući od dana raspisivanja ovog natječaja u Narodnim novinama, neće se uputiti na ponovno psihologijsko testiranje, već će im se priznati rezultati posljednjeg psihologijskog testiranja.

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju znanja i prošli bodovni prag, i to deset najboljih kandidata po rezultatu testiranja znanja po pojedinom radnom mjestu. Ako je na testiranju znanja zadovoljilo manje od deset kandidata, na intervju će se pozvati svi kandidati koji su prošli bodovni prag. Ako nitko od kandidata nije zadovoljio na testiranju znanja, na intervju se može pozvati kandidat koji je ostvario najviši broj bodova.

Na temelju rezultata testiranja i selekcijskih razgovora ravnatelj donosi odluku o odabiru kandidata ili poništenju natječaja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se nakon objave u Narodnim novinama zaključno sa 14. ožujka 2024.:

- putem e-mail adrese: croatia@antal.com (predmet: natječaj, ime, prezime – radno mjesto br. (redni broj) i naziv radnog mjesta)

- osobno ili poštom na adresu:
Auris Holt d.o.o. – Antal international Network - Croatia
Visočička 11
10 000 Zagreb

s naznakom “Za natječaj za zapošljavanje – radno mjesto br. (redni broj) i naziv radnog mjesta“.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane telefaksom, neće se razmatrati. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Pravovremenom prijavom smatra se ona prijava koja je zaprimljena (putem e-mail adrese za prijavu, osobno ili poštom) prije ili na zadnji dan roka, a ako je poslana preporučenom poštom, dan predaje pošti smatra se danom zaprimanja.

O obradi Vaših osobnih podataka možete pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka dostupnoj na poveznici.