Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Natječaj za radna mjesta

Na temelju članka 11. Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (Narodne novine 121/17), članka 21. Statuta Agencije za mobilnost i programe Europske unije, članka 4. Pravilnika o radu Agencije za mobilnost i programe Europske unije te članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 56/22), Agencija za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Agencija) raspisuje natječaj za radna mjesta:

1. viši stručni savjetnik u Odjelu za Erasmus+ u području mladih,1 izvršitelj na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno nenazočnog djelatnika, do povratka nenazočnog djelatnika na rad u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke
 • četiri (4) godine radnog iskustva u traženoj razini obrazovanja
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
 • aktivno znanje rada na računalu

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • najsloženiji poslovi i zadaci iz područja rada i nadležnosti Odjela, potpuno samostalno uz samoinicijativnu primjenu stečenih znanja i vještina
 • najsloženiji stručni poslovi koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan Agencije, uz povremeni nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe
 • informiranje i savjetovanje potencijalnih prijavitelja prijavitelje i korisnika tijekom cjelokupnog projektnog ciklusa te putem mrežnih stranica i društvenih mreža, informativnih i promotivnih materijala, fizičkih i virtualnih događanja
 • izrada i distribucija promotivnih, informativnih i edukativnih materijala za informiranje potencijalnih korisnika i prijavitelja
 • priprema i objava informacija o programima EU u nadležnosti putem mrežnih stranica i društvenih mreža i drugih platformi
 • poslovi vezani uz transnacionalne aktivnosti usavršavanja potencijalnih prijavitelja i korisnika
 • sudjelovanje u pripremi i objavi natječaja za aktivnosti programa u nadležnosti
 • vođenje postupka prikupljanja projektnih prijedloga te njihove evaluacije
 • sudjelovanje u postupku dodjele financijske potpore
 • sudjelovanje u pripremi i izdavanje ugovora o dodjeli financijske potpore te praćenje njihova izvršenja
 • sudjelovanje u provedbi primarnih kontrola nad korisnicima u svezi s realizacijom projekata i načinom trošenja dodijeljenih financijskih sredstava
 • analiza izvješća korisnika
 • suradnja s nacionalnim državnim i javnim tijelima te EU tijelima, udrugama za mlade, institucijama civilnog društva i drugim institucijama
 • provedba mreže, inicijative i projekte EU sukladno ugovornim odredbama i drugim uputama
 • sudjelovanje u radnim skupinama relevantnih nacionalnih i EU tijela vezano uz provedbu programa u nadležnosti Odjela
 • ostali poslovi po nalogu nadređene osobe

2. stručni savjetnik u Odjelu za Europske snage solidarnosti, 1 izvršitelj na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno nenazočnog djelatnika, do povratka nenazočnog djelatnika na rad u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke
 • tri (3) godine radnog iskustva u traženoj razini obrazovanja
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavljanje složenijih poslova i zadatka iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, uglavnom samostalno uz primjenu stečenih znanja i vještina
 • obavljanje složenijih stručnih poslova koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan Agencije, uz nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe
 • informiranje i savjetovanje potencijalne prijavitelje i korisnike tijekom cjelokupnog projektnog ciklusa te putem mrežnih stranica i društvenih mreža, informativnih i promotivnih materijala, fizičkih i virtualnih događanja
 • izrada i distribucija promotivnih, informativnih i edukativnih materijala za informiranje potencijalnih korisnika i prijavitelja
 • priprema i objava informacija o programima EU u nadležnosti putem mrežnih stranica i društvenih mreža i drugih platformi
 • poslovi vezani uz transnacionalne aktivnosti usavršavanja potencijalnih prijavitelja i korisnika
 • sudjelovanje u pripremi i objavi natječaja za aktivnosti programa u nadležnosti
 • vođenje postupka prikupljanja projektnih prijedloga te njihove evaluacije
 • sudjelovanje u postupku dodjele financijske potpore
 • sudjelovanje u pripremi i izdavanje ugovora o dodjeli financijske potpore te praćenje njihova izvršenja
 • sudjelovanje u provedbi primarnih kontrola nad korisnicima u svezi s realizacijom projekata i načinom trošenja dodijeljenih financijskih sredstava
 • analiza izvješća korisnika
 • suradnja s nacionalnim državnim i javnim tijelima te EU tijelima, udrugama za mlade, institucijama civilnog društva i drugim institucijama
 • provedba mreže, inicijative i projekte EU sukladno ugovornim odredbama i drugim uputama
 • sudjelovanje u radnim skupinama relevantnih nacionalnih i EU tijela vezano uz provedbu programa u nadležnosti Odjela
 • ostali poslovi po nalogu nadređene osobe

3. stručni suradnik u Odjelu za projektno računovodstvo, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke
 • jedna (1) godina radnog iskustva u traženoj razini obrazovanja ili pripravnik
 • znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • poslovi i zadaci iz područja rada i nadležnosti Odjela, uz pomoć i potporu nadređene osobe
 • stručni poslovi koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan Agencije, uz stalan nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe
 • sudjelovanje u savjetovanju korisnika i radnika Agencije u pitanjima računovodstvene provedbe EU projekata
 • sudjelovanje u izračunu financijskog kapaciteta za projektne prijavitelje
 • obračun i isplate stipendija i doprinosa za zdravstveno osiguranje za stipendiste
 • sudjelovanje u aktivnostima računovodstvenog poslovanja Agencije
 • sudjelovanje u pripremi dokumentacije i podataka za izradu financijskog plana Agencije
 • sudjelovanje u praćenju izvršenja financijskog plana Agencije
 • sudjelovanje u pripremi podataka za izradu plana nabave za svaku proračunsku godinu
 • unos podatka u financijsko računovodstvene sustave i sustav državne riznice
 • unos podataka za knjiženje
 • unos podataka u glavnu knjigu
 • ostali poslovi po nalogu nadređene osobe

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.
Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.
Ovaj se natječaj pod istim uvjetima odnosi na osobe oba spola.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je uz prijavu priložiti propisane dokaze i potvrde o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017 i 98/19, 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Dokumenti koje kandidati moraju dostaviti (neovisno o dokumentaciji dostavljenoj na ranijim natječajima):

 1. životopis, na engleskom i hrvatskom jeziku, u najnovijoj verziji Europass životopisa iz 2020. u .pdf formatu (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/hr/cv/),
 2. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku uz obveznu naznaku rednog broja i naziva radnog mjesta,
 3. presliku osobne iskaznice (obje strane), putovnice ili domovnice,
 4. presliku dokaza o stečenoj razini visokog obrazovanja (preslika diplome; uz inozemne obrazovne kvalifikacije dokaz o provedenom postupku priznavanja u svrhu zapošljavanja),
 5. potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje trajanja staža osiguranja i na kojoj razini obrazovanja (e-radna knjižica),
 6. presliku uvjerenja, ne starijeg od 6 mjeseci od dana objave natječaja, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

U motivacijskom pismu treba jasno obrazložiti motivaciju i interes za prijavljeno radno mjesto. U slučaju prijave na više radnih mjesta, zasebno motivacijsko pismo podnosi se za svako prijavljeno radno mjesto uz obveznu naznaku rednog broja i naziva radnog mjesta, a ostala natječajna dokumentacija dostavlja se u jednom primjerku.

Kao radni staž za određeno radno mjesto priznaje se onaj radni staž evidentiran u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na traženoj razini obrazovanja i odgovarajućim poslovima (e-radna knjižica). Kao dokaz o radnom stažu neće biti priznate druge potvrde koje izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje iz kojih nije vidljivo razdoblje trajanja staža osiguranja i razina obrazovanja odnosno iz kojih nisu vidljive prijave na mirovinsko osiguranje.

Dokumenti na drugom jeziku osim hrvatskoga moraju biti prevedeni na hrvatski jezik te ovjereni od strane sudskog tumača.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, bit će pozvani u daljnji natječajni postupak koji se sastoji od pisanog testiranja i selekcijskog/ih razgovora (jedan ili dva kruga razgovora). Između dana pozivanja i dana testiranja mora proteći najmanje 5 dana.

Pisano testiranje uključuje i psihologijsko testiranje. Kandidati koji su pristupili psihologijskom testiranju Agencije za mobilnost i programe Europske unije unatrag 12 mjeseci računajući od dana raspisivanja ovog natječaja u Narodnim novinama, neće se uputiti na ponovno psihologijsko testiranje, već će im se priznati rezultati posljednjeg psihologijskog testiranja.

Na temelju rezultata testiranja i selekcijskih razgovora ravnatelj donosi odluku o odabiru kandidata ili poništenju natječaja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se nakon objave u Narodnim novinama zaključno s 8. rujna 2022. godine:

- putem e-mail adrese: croatia@antal.com (predmet: natječaj, ime, prezime – radno mjesto br. (redni broj) i naziv radnog mjesta)

- osobno ili poštom na adresu:
Auris Holt d.o.o. – Antal international Network - Croatia
Visočička 11
10 000 Zagreb
s naznakom “Za natječaj za zapošljavanje – radno mjesto br. (redni broj) i naziv radnog mjesta“.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane telefaksom, neće se razmatrati. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Pravovremenom prijavom smatra se ona prijava koja je zaprimljena (putem e-mail adrese za prijavu, osobno ili poštom) prije ili na zadnji dan roka, a ako je poslana preporučenom poštom, dan predaje pošti smatra se danom zaprimanja.

O obradi osobnih podataka možete pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka dostupnoj na https://ampeu.hr/o-nama/obrada-osobnih-podataka

Odluke o odabiru kandidata

Radno mjesto broj 1. viši stručni savjetnik u Odjelu za Erasmus+ u području mladih

Odluka o odabiru kandidata RM1

.pdf, 49,3 KB, 12. 10. 2022.

Radno mjesto broj 2. stručni savjetnik u Odjelu za Europske snage solidarnosti

Odluka o odabiru kandidata RM2

.pdf, 47,6 KB, 12. 10. 2022.

Radno mjesto broj 3. stručni suradnik u Odjelu za projektno računovodstvo

Odluka odabir RM3

.pdf, 45,0 KB, 4. 10. 2022.