Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Alat Europass može pomoći za evidentiranje vještina u Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

U sklopu Europske godine vještina, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za mobilnost i programe Europske unije te Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala, održali su 17. studenog 2023. u Zagrebu radionicu "Predstavljanje europskih alata Europass za bilježenje vještina dionicima Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Stotinjak ljudi sjedi u kongresnoj dvorani i čeka početak programa.

Riječ je o radionici za poslodavce, predstavnike strukovnih škola, ustanova za obrazovanje odraslih i visokih učilišta usmjerenoj produbljivanju razumijevanje dionika Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) o povezanim alatima EU, poput Europassa, platforme koja pruža alate za predstavljanje vještina na tržištu rada, omogućujući pritom pohranu digitalnih vjerodajnica te informacije o zapošaljvanju u Europi na 31 jeziku. Upravo zbog važnosti vještina u današnjem izrazito dinamičnom globalnom društvu Europska komisija je proglasila Europsku godinu vještina (od 1.5.2023. do 1.5.2024.) stavljajući naglasak na promicanje cjeloživotnog učenja te poticanje pojedinaca i poduzeća da se angažiraju u zelenoj i digitalnoj tranziciji, vodeći računa o inovacijama i konkurentnosti.

Naime, u partnerstvu s Europskim parlamentom, državama članicama, socijalnim partnerima te javnim i privatnim službama za zapošljavanje Europska komisija kroz Europsku godinu vještina nastoji osigurati bolje korištenje potencijala europske radne snage pružajući nove poticaje za usklađivanje ambicija i sposobnosti pojedinaca s potrebama tržišta rada. Naglasak je na stvarnim vještinama potrebnim na tržištu rada, uz uključivanje nezaposlenih mladih i žena te privlačenje talenata iz trećih zemalja.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije kroz program Erasmus+ i inicijative poput Europassa i Euroguidanca sustavno povezuje obrazovanje i osposobljavanje s sektorom mladih, podržavajući kvalitetno i moderno obrazovanje u skladu s trendovima na tržištu rada. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je ključna točka za Europski kvalifikacijski okvir te tijelo nadležno za provedbu i razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u suradnji s relevantnim ministarstvima i obrazovnim agencijama. Europski kvalifikacijski okvir olakšava usklađivanje razina kvalifikacija između nacionalnih sustava, dok je Hrvatski kvalifikacijski okvir, sa standardima zanimanja, kompetencija, kvalifikacija i ishoda učenja, ključan za povezivanje i usklađivanje s Europskim kvalifikacijskim okvirom i Kvalifikacijskim okvirom Europskog prostora visokog obrazovanja. Pritom je odlučujuća uloga Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, koje predstavlja središnje strateško tijelo RH za razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, a predsjednica, mr. sc. Loredana Maravić, obnaša tu dužnost već drugi mandat.

Današnje događanje omogućilo je sudionicima uvid u potencijal alata Europassa te njegovo povezivanje s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom, posebice u svjetlu digitalizacije diploma i dopunskih isprava o studiju koje provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, sukladno novom Pravilniku o obliku i sadržaju svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju koji predviđa digitalizaciju navedenih formata već od 1. siječnja 2024.