Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

EU mladima omogućuje izravnije sudjelovanje u oblikovanju odluka koje na njih utječu

Početkom siječnja 2024. godine usvojen je dokument koji ističe ključna postignuća Europske godine mladih, s posebnim naglaskom na prioritetnim mjerama koje će, u skladu s aktivnostima Europske godine mladih 2022., omogućiti mladima izravniju ulogu u oblikovanju i utjecaju na odluke koje ih se tiču. Cilj tih mjera, usredotočenih na potrebe mladih, jest na smislen način povećati njihovo sudjelovanje u političkom životu, posebice uoči europskih izbora 2024. godine i nakon njih.

Vizual na kojem se nalaze dva nasmiješena muškarca i žena za stolom. Muškarac sjedi sa slušalicama za laptopom. Drugi muškarac i žena pričaju i smiju se.
@Europska komisija

Pri razvoju politika EU-a, Komisija će osigurati da se njihova usklađenost s pravima mladih sustavno uzima u obzir (tzv. youth check), koristeći postojeće instrumente za bolju regulativu, uključujući savjetovanja i procjene učinka. Nove mjere koje su u skladu sa Strategijom EU-a za mlade 2019. – 2027. uključuju i snažniji dijalog EU s mladima, potencijalne mikrozajmove u okviru programa Erasmus+ te poticanje država članica da odrede nacionalne ili regionalne koordinatore za mlade, slijedeći primjer koordinatora EU-a za mlade.

Rješavanje ključnih pitanja mladih u politikama

Komisija predlaže konkretne mjere kako bi se odgovorilo na ključna pitanja mladih u pet područja politika: zdravlje i dobrobit, okoliš i klimatske promjene, obrazovanje i osposobljavanje, međunarodna suradnja i europske vrijednosti, te zapošljavanje i uključivost.

Komisija će u okviru konkretnih mjera:

 • Nastaviti rad na europskoj diplomi do 2024., u skladu s Europskom strategijom za sveučilišta.
 • Omogućiti redoviti dijalog i savjetovanja s organizacijama mladih preko platforme za dijalog s mladima u okviru vanjskog djelovanja EU-a.
 • Ažurirati okvir za pripravništvo do 2024., uključujući pitanja poput pravedne naknade i pristupa socijalnoj zaštiti.
 • Izraditi smjernice za dobrobit u školama, objaviti ih 2024.
 • Doseći mlade putem kampanje o klimi i demokraciji prije europskih izbora 2024.
 • Povećati mogućnosti volontiranja proširenjem Europskih snaga solidarnosti 2024.

Europski tjedan mladih 2024.

U sklopu napora da približi EU mladima, Komisija će organizirati Europski tjedan mladih od 12. do 19. travnja 2024. godine. Tijekom tog tjedna, mladi će imati priliku sudjelovati u raznim aktivnostima koje promiču demokratsko sudjelovanje i izbore.

Dijalog i suradnja bit će posebno važni u nastojanjima da se mladi uključe u predstojeće europske izbore u lipnju 2024. te tako iskoriste priliku i izraze što žele za Europu te ujedno osiguraju da će se u izabranoj skupštini EU-a zastupati i njihovi interesi.

Općenito, mlade se potiče na njihovo aktvno sudjelovanje koje mogu konzumirati na različite načine. Glasovanjem, volontiranjem, sudjelovanjem u studentskom vijeću, pokretanjem peticije ili sudjelovanjem u savjetovanju u okviru dijaloga EU-a s mladima, pridruživanjem (međunarodnoj) nevladinoj organizaciji mladih ili sudjelovanje u projektu koji se provodi u okviru programa EU-a za mlade. Sve to predstavlja konkretno sudjelovanje mladih.

Europska godina mladih - primjer uspješne europske suradnje

U kontekstu Europske godine mladih, mladi su bili u središtu političkog programa i imali su brojne mogućnosti izražavanja svojih vizija i ideja o pitanjima koja su im važna. Više od 2700 dionika iz EU-a i trećih zemalja registriralo je aktivnosti na karti Europskog portala za mlade koje su pridonijele četirima ciljevima Europske godine mladih. Gotovo 90 posto dionika u sektoru mladih i 66 posto mladih koji su dali povratne informacije potvrdilo je da im je Europska godina mladih pružila priliku da izraze svoje mišljenje. Glavni ciljevi Europske godine mladih – veće sudjelovanje mladih i uključivanje perspektive mladih u cijeli spektar politika – nepobitno su ostvareni i moraju biti održivi.


Pročitajte cjeloviti dokument Komunikacije o Europskoj godini mladih 2022.