Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Poziv za vanjske stručnjake za ocjenjivanje projektnih prijedloga, akreditacija i izvješća u okviru programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti 2021.-2027.

KLASA: 605-43/23-01/2
URBROJ: 359-04/1-23-1
Zagreb, 15.11.2023.

Na temelju članka 11. Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (NN 121/17, 30/23) i članka 21. Statuta Agencije za mobilnost i programe Europske unije, Agencija za mobilnost i programe Europske unije objavljuje

OTVORENI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA VANJSKE STRUČNJAKE ZA OCJENJIVANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA, AKREDITACIJA TE PRIVREMENIH I ZAVRŠNIH IZVJEŠĆA U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ I EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2021.- 2027.

UVOD

Riječi i pojmovi u ovom Pozivu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Agencija za mobilnost i programe EU (dalje u tekstu: Agencija) nacionalna je agencija nadležna za operativnu provedbu decentraliziranih aktivnosti programa Erasmus+ i programa Europske snage solidarnosti u Republici Hrvatskoj. Agencija objavljuje ovaj Poziv radi nadopune Registra vanjskih stručnjaka za ocjenjivanje projektnih prijedloga, akreditacija te privremenih i završnih izvješća korisnika u okviru gore navedenih programa.

Vanjski stručnjaci mogu se prijaviti za najviše četiri od sedam niže navedenih područja ekspertize sukladno svojim interesima, kvalifikacijama i području rada.

 • Odgoj i opće obrazovanje – Erasmus+
 • Strukovno obrazovanje i osposobljavanje – Erasmus+
 • Visoko obrazovanje – Erasmus+
 • Obrazovanje odraslih – Erasmus+
 • Područje mladih - Erasmus+
 • Područje volontiranja, solidarnosti i mladih – Europske snage solidarnosti
 • Područje sporta - Erasmus+

Vanjski stručnjaci koji se već nalaze u Registru vanjskih stručnjaka Agencije ne moraju iznova slati prijavu.

PROGRAM ERASMUS+

Program Erasmus+ najveći je program Europske unije iz područja obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Programsko razdoblje traje od 2021.-2027. uz ukupan proračun koji iznosi više od 26 milijardi eura. Cilj programa je potaknuti osobni i profesionalni razvoj građana Europske unije, povećati njihovu zapošljivost i konkurentnost te time doprinijeti rastu i održivom razvoju, društvenoj koheziji te jačanju europskoga identiteta. U programskom razdoblju 2021.-2027. Erasmus+ temelji se na sljedećim programskim prioritetima:

 • uključivost i raznolikost,
 • digitalna transformacija,
 • okoliš i borba protiv klimatskih promjena
 • sudjelovanje u demokratskom životu, zajedničke vrijednosti, građanski angažman

Erasmus+ otvoren je odgojno-obrazovnim djelatnicima, djeci, učenicima, mladima, studentima, sveučilišnim nastavnicima i nenastavnom osoblju, vježbenicima, osoblju i polaznicima u obrazovanju odraslih, osobama koje rade s mladima i osobama koje rade u amaterskim sportovima. Kroz Erasmus+ dostupna su sredstva za:

 • mobilnost pojedinaca u svrhu učenja (Ključna aktivnost 1)
 • partnerstva među obrazovnim ustanovama, organizacijama za mlade, poduzećima, lokalnim i regionalnim tijelima i nevladinim organizacijama (Ključna aktivnost 2)
 • potporu reformama u državama članicama kako bi modernizirale obrazovanje i osposobljavanje te promovirale inovacije, poduzetništvo i zapošljivost (Ključna aktivnost 3)

Više pojedinosti o programu Erasmus+.

PROGRAM EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI

Program Europske snage solidarnosti pokrenut je 2018. godine s ciljem uključivanja što većeg broja mladih u aktivnosti volontiranja i rada za opće dobro. U programskom razdoblju (2021.-2027.) Program nastavlja nuditi mogućnosti mladim ljudima koji pomažu u rješavanju društvenih i humanitarnih izazova volontiranjem ili kroz projekte solidarnosti. Države sudionice će u sedmogodišnjem razdoblju na raspolaganju imati više od 1 milijarde eura.

Kroz Europske snage solidarnosti dostupna su sredstva za:

 • projekte volontiranja koji mladim ljudima daju priliku da volontiraju u razdoblju od dva do dvanaest mjeseci, u zemlji ili inozemstvu
 • projekte solidarnosti kojima se financiraju solidarne aktivnosti i inicijative u lokalnoj zajednici

Više pojedinosti o programu Europske snage solidarnosti.

KRITERIJI ZA ODABIR VANJSKIH STRUČNJAKA

Formalni kriteriji za odabir:

 1. Završen sveučilišni prijediplomski i diplomski studij ili sveučilišni integrirani studij ili stručni prijediplomski i diplomski studij (za prijave za područja od 1 do 4)
 2. Završeno srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od četiri ili više godina, ili završena bilo koja druga viša razina obrazovanja od srednjoškolskog (za prijave za područja od 5 do 7)
 3. Izvrsno znanje hrvatskog i engleskog jezika u govoru i pismu 

Dodatni kriteriji za odabir:

 1. Iskustvo u ocjenjivanju projekata u okviru programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti u razdoblju 2014.-2020. uz pozitivnu evaluaciju rada od strane Agencije
 2. Iskustvo u upravljanju/provedbi/ocjenjivanju projekata financiranih od strane Europske unije (ESIF, programi Europske unije)
 3. Radno iskustvo u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih, volontiranja i/ili sporta

POSTUPAK PRIJAVE

Prijave šalju isključivo fizičke osobe elektroničkim putem u dva koraka:

 • Potrebno je ispuniti elektronički prijavni obrazac na hrvatskome jeziku. Kandidati se mogu prijaviti za najviše četiri područja ekspertize.
 • Na adresu elektroničke pošte: vanjski.strucnjaci@ampeu.hr potrebno je dostaviti niže navedene dokumente navodeći svoje ime u naslovu svih dokumenata, kako je opisano niže u zagradi.

Obavezna dokumentacija:

 • Životopis, na engleskom jeziku, isključivo u najnovijoj verziji Europass životopisa iz 2020. u .pdf formatu https://europa.eu/europass/hr (Ime_Prezime_CV), obavezno uključiti samoprocjenu poznavanja engleskog jezika
 • Preslika diplome ili drugog dokumenta kojim se dokazuje najviša stečena razina obrazovanja (Ime_Prezime_Diploma)

Dopunska dokumentacija:

 • Dokaz o radnom iskustvu relevantnom za područje obrazovanja, osposobljavanja, mladih, volontiranja i/ili sporta (Potvrda ili elektronički zapis o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO, e-Građani)). Za radno iskustvo koje nije evidentirano u matičnoj evidenciji HZMO-a potrebno je dostaviti dokaz o radnom iskustvu (ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, ugovor o radu, ugovor o djelu, potvrda poslodavca ili drugi vjerodostojan dokaz) kojim kandidat može dokazati da je obavljao relevantne poslove (Ime_Prezime_Radno_iskustvo)
 • Dokaz o iskustvu u upravljanju, provedbi i ocjenjivanju projekata financiranih od strane Europske unije, npr. u obliku ugovora o djelu, potvrde naručitelja usluga ocjenjivanja i sl. (Ime_Prezime_EU_projekti)

Dokumenti na drugom jeziku osim hrvatskoga i engleskoga moraju biti prevedeni na hrvatski jezik te ovjereni od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Rok za prijavu

Javni poziv otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije (https://www.ampeu.hr/).

Poziv je otvoren i prijave se zaprimaju do 31. prosinca 2026. odnosno do popunjenja Registra dovoljnim brojem stručnjaka.

POSTUPAK ODABIRA I ANGAŽMAN VANJSKIH STRUČNJAKA

Prijave se ocjenjuju i odluke o izboru u registar vanjskih stručnjaka za ocjenjivanje donose se najmanje jednom godišnje. Pristigle prijave ocjenjuju se prema redoslijedu zaprimanja.

Izbor u registar vanjskih stručnjaka za ocjenjivanje ni na koji način ne obvezuje Agenciju na angažiranje pojedinog stručnjaka. Agencija zadržava pravo angažiranja vanjskih stručnjaka iz registra isključivo prema svojim potrebama. S angažiranim vanjskim stručnjacima Agencija potpisuje ugovore.

Osposobljavanje odabranih vanjskih stručnjaka

Odabrani vanjski stručnjaci prolaze osposobljavanje koje organizira Agencija. Vanjski stručnjaci u postupku obuke trebaju upoznati programska pravila te metodologiju ocjenjivanja projektnih prijedloga, akreditacija i završnih/privremenih izvješća korisnika.

Sprječavanje sukoba interesa

Svaki vanjski stručnjak kojem su na ocjenjivanje dodijeljeni projektni prijedlozi, akreditacije, privremena i/ili završna izvješća dužan je potpisati izjavu kojom potvrđuje da nije u sukobu interesa u odnosu na projekte koje ocjenjuje. Sukob interesa postoji kada je nepristrano i objektivno djelovanje vanjskog stručnjaka dovedeno u pitanje zbog obiteljske, emocionalne, političke ili nacionalne pristranosti, materijalnog interesa ili bilo kakvog drugog interesa povezanog s prijaviteljem.

Vanjskim stručnjakom ne mogu biti imenovane osobe koje su u bilo kojem obliku uključene u nadzor nad radom Agencije.

Vanjski stručnjaci dužni su Agenciji prijaviti svaki stvarni ili potencijalni sukob interesa. Neprijavljivanje takvih slučajeva smatrat će se nepoštivanjem ugovornih obveza vanjskih stručnjaka.

Tajnost podataka

Svi poslovni podaci, dokumentacija i informacije svih vrsta, do kojih vanjski stručnjaci dođu tijekom suradnje s Agencijom predstavljaju poslovnu tajnu te će se vanjski stručnjaci ugovorno obvezati da informacije i osobne podatke neće iznositi trećim osobama, osim uz prethodnu suglasnost Agencije.

Izuzeće vanjskih stručnjaka iz postupka ocjenjivanja

Vanjski stručnjaci koji su izravno ili kroz ustanovu/organizaciju za koju rade uključeni u neki od dostavljenih projektnih prijedloga (npr. ako je njihov poslodavac izravno uključen u dostavljeni projektni prijedlog) moraju se isključiti iz ocjenjivanja svih prijava za dotični rok za dotično područje i ključnu aktivnost. U slučaju neintegriranih sveučilišta, poslodavcem vanjskog stručnjaka smatrat će sastavnica na kojoj je zaposlen, a ne matično sveučilište.

NAKNADA ZA RAD

Vanjski stručnjaci imaju pravo na naknadu za obavljeni rad.

Isplata naknade se vrši temeljem ugovora o djelu.

Vanjski stručnjaci koji imaju obrt registriran za ovu vrstu djelatnosti trebaju izdavati fakture temeljem kojih će se vršiti plaćanja. U tom slučaju, u prijavnom obrascu potrebno je navesti naziv obrta, OIB, naziv vlasnika i sjedište.

Naknade se isplaćuju u sljedećim iznosima:

ERASMUS+

Ključna aktivnost 1:

 • 55,00 EUR neto za svaki pojedinačni projektni prijedlog/izvješće kada je zatraženi iznos manji ili jednak 60.000,00 EUR;
 • 80,00 EUR neto za svaki pojedinačni projektni prijedlog/izvješće kada je zatraženi iznos veći od 60.000,00 EUR.

Ključna aktivnost 2:

 • 80,00 EUR neto za svaki pojedinačni projektni prijedlog/izvješće za Mala partnerstva kada je zatraženi iznos 30.000,00 EUR;
 • 110,00 EUR neto za svaki pojedinačni projektni prijedlog/izvješće za Mala partnerstva kada je zatraženi iznos 60.000,00 EUR;
 • 110,00 EUR neto za svaki pojedinačni projektni prijedlog/izvješće za Suradnička partnerstva kada je zatraženi iznos manji ili jednak 150.000,00 EUR;
 • 160,00 EUR neto za svaki pojedinačni projektni prijedlog/izvješće za Suradnička partnerstva kada je zatraženi iznos veći od 150.000,00 EUR;

EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI

 • 55,00 EUR neto za svaki pojedinačni projektni prijedlog/izvješće kada je zatraženi iznos manji ili jednak 60.000,00 EUR;
 • 80,00 EUR neto za svaki pojedinačni projektni prijedlog/izvješće kada je zatraženi iznos veći od 60.000,00 EUR.

ERASMUS AKREDITACIJE I OZNAKE KVALITETE U OKVIRU VOLONTERSKIH PROJEKATA

 • 80,00 EUR neto za ocjenjivanje svake pojedinačne prijave/izvješća za Erasmus akreditaciju;
 • 110,00 EUR neto za svaki pojedinačni projektni prijedlog akreditacije nacionalnog konzorcija za mobilnost u visokom obrazovanju;
 • 80,00 EUR neto za svaku pojedinačnu prijavu/izvješće za Oznaku kvalitete u okviru Volonterskih projekata (kada terenski posjet nije uključen);
 • 110,00 EUR neto za svaku pojedinačnu prijavu/izvješće za Oznaku kvalitete u okviru Volonterskih projekata (kada je uključen terenski posjet).

Agencija zadržava pravo izmjene iznosa naknade u svakom trenutku kao i pravo uskraćivanja ili smanjenja iznosa naknade razmjerno opsegu eventualno utvrđenih propusta koje je stručnjak počinio u postupku izvršenja posla koji mu je povjeren.

POMOĆ I PODRŠKA

Za pomoć i podršku pripremili smo Popis čestih pitanja i odgovora.