Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Europska komisija povećava uključivu dimenziju Erasmusa+ i Europskih snaga solidarnosti

Europska komisija je krajem listopada ove godine donijela okvir za povećanje uključivivanja i raznolikosti programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti za razdoblje 2021. – 2027. Tim se mjerama ispunjava preuzeta obveza Komisije predsjednice von der Leyen da znatno ojača oba programa, ne samo omogućavanjem učenja ili volontiranja u drugoj zemlji većem broju ljudi, nego pogotovo usmjeravanjem na što više ljudi koji imaju manje mogućnosti.

Ženska osoba s invaliditetom koja sjedi za radnim stolom ispred kompjutera
Izvor ilustracije: AMPEU

Okvirom mjera za uključivanje, Europska komisija daje snažan poticaj za povećanje pravednosti i uključivanja u europskom prostoru obrazovanja, a i ispunjava obećanje iz prvog načela europskog stupa socijalnih prava, koje glasi da svi imaju pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje.

Programi EU-a moraju koristiti svima, neovisno o podrijetlu, socioekonomskom kontekstu te fizičkom, psihičkom ili zdravstvenom stanju. Veća uključivost i raznolikost novog programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti iznimno su važne. Više financijskih sredstava osigurat će se za sve kojima je potrebna veća pomoć i uključivanje onih koji ne znaju za program ili oklijevaju prijaviti se. Svi moraju imati jednake prilike, a svi mogu i doprinijeti društvu. To je vrijednost solidarnosti, na kojoj počiva europski projekt“, izjavila je Mariya Gabriel, povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade.

Osoba na virtualnom sastanku, osoba u invalidskim kolicima, osoba se vozi biciklom i osoba koja govori na megafon
Četiri prioriteta programa Erasmus+ Izvor ilustacije: AMPEU

Mjere za Erasmus+ i Europske snage solidarnosti uključuju:

 • namjensku financijsku potporu: ova dva programa osigurat će veću financijsku potporu ljudima koji imaju slabije mogućnosti u smislu pokrivanja dodatnih troškova ili potreba, što će pridonijeti uklanjanju prepreka koje im onemogućuju da sudjeluju u programskim aktivnostima pod jednakim uvjetima kao i drugi. Nacionalne agencije i dionike koji provode programe na nacionalnoj i lokalnoj razini pozvani su iskoristiti i druge nacionalne ili europske fondove kao dopunu toj financijskoj potpori;
 • prilagođenu potporu sudionicima u svim fazama projekta: sudionici će moći iskoristiti brojne pogodnosti (poput jezične potpore, pripremnih posjeta ili pojačanog mentorstva) prije, tijekom i nakon projekta ili programa mobilnosti kako bi im se osiguralo što bogatije iskustvo;
 • potporu organizacijama sudionicama: programi će pružati dodatnu pomoć organizacijama koje sudjeluju u uključivim projektima – od dodatnih sredstava za izgradnju kapaciteta do aktivnosti osposobljavanja i umrežavanja u području uključivanja i raznolikosti za osoblje;
 • fleksibilniju ponudu mogućnosti za učenje: programi sad nude širu paletu projekata i prilika za mobilnost različitog trajanja i oblika (virtualne i fizičke, pojedinačne i skupne) kako bi sudionici mogli odabrati ono što im najbolje odgovara;
 • prioritet u postupku odabira: programi imaju mehanizme za davanje prednosti kvalitetnim projektima koji uključuju sudionike s manje mogućnosti i bave se temama uključivanja i raznolikosti;
 • jasnu komunikaciju i izvješćivanje: u komunikaciji o programima Komisija, nacionalne agencije i svi dionici na nacionalnoj i lokalnoj razini osigurat će dostupnost pristupačnih višejezičnih dokumenata i materijala. Komisija će nastaviti razvijati svoje aktivnosti praćenja i izvješćivanja kako bi imala bolji uvid u napredak u pogledu uključivanja.

Programi nude fleksibilne i pristupačne formate učenja te financijske potpore kako bi se omogućilo informiranje velikih ciljnih skupina i time povećala integracija osoba s manje mogućnosti u aktivnosti za obrazovanje i osposobljavanje, mlade, sport i solidarnost. Uloga Agencije za mobilnost i programe Europske unije kao nacionalne agencije ključna je u potpori snažnijeg uključivanja osoba s manje mogućnosti.