Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Upute za postupanje korisnicima programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti i izvanredne mjere u kontekstu rata u Ukrajini

S obzirom na zabrinjavajuću situaciju u Ukrajini, Europska komisija izdala je niz uputa i preporuka korisnicima programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti o provedbi izvanrednih mjera kojim bi se olakšala integracija ukrajinskih sudionika u aktivnosti koje se nude u okviru programa.

U nastavku navodimo mogućnosti prilagodbe tekućih projekata, a u priloženom dokumentu možete pronaći detaljnije provedbene informacije o izvanrednim mjerama prema pojedinim aktivnostima. Također, Europska komisija najavljuje i određene prilagodbe za projekte koji će biti odabrani za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Poziva 2022. o čemu će više informacija biti objavljeno naknadno.

1. Prilagodba tekućih projekata

Korisnike čiji su projekti u tijeku poziva se i potiče da razmotre mogućnost prilagodbe projektnih aktivnosti kako bi se pružila pomoć i podrška osobama raseljenima ili pogođenima ratom. Sve prilagodbe potrebno je provesti na zahtjev korisnika na dobrovoljnoj osnovi.

Prilikom prilagodbe tekućih projekata potrebno je u obzir uzeti sljedeća pravila i ograničenja:

 • Prilagodba ili preusmjeravanje aktivnosti znači da se aktivnosti koje još nisu započete i koje još nisu provedene mogu izmijeniti tako da budu usmjerene na pružanje potpore osobama pogođenima ratom u Ukrajini kao glavnoj ciljanoj skupini. Svaka izmjena mora biti u skladu s prihvatljivim aktivnostima u skladu s pravilima programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti, a nacionalna agencija razmatrat će pojedinačno svaki zahtjev za prilagodbom.
 • Kod izmjene projekata potrebno je imati na umu prvotno postavljene ciljeve. Korištenje sredstava iz programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti u svrhe koje nisu prihvatljive projektne aktivnosti (npr. kupnja materijala i usluga koje nisu povezane s projektnim aktivnostima) nije dopušteno. Takvi nastali troškovi smatrat će se neprihvatljivima.
 • Potreba za izmjenom sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava odredit će se na temelju opsega prilagodbi u odnosu na ciljeve izvorne aktivnosti koja se mijenja i projekta u cjelini. Ako se aktivnosti mogu prilagoditi bez izmjene sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava i njegovih priloga, izmjena sporazuma neće biti potrebna. Svaka izmjena koja bi dovela do izmjene sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava i priloga vrši se u skladu s odredbama o izmjenama koje su u njemu navedene.
 • Najveći iznos bespovratnih sredstava za projekt ostaje isti, čak i ako su aktivnosti preusmjerene ili prilagođene. Nije moguće povećati bespovratna sredstva za projekt iznad dodijeljenog iznosa, uz iznimku financiranja za izvanredne troškove i potpore za uključivanje sudionika (koja mora biti povezana s mobilnošću pokrivenom iz proračuna projekta).

2. Posebne iznimne prilagodbe programskih pravila

Korisnici programa Erasmus+ u području obrazovanja i osposobljavanje na dobrovoljnoj osnovi mogu iznimno koristiti KA1 bespovratna sredstva (sredstva unutarnje politike) za dolazne sudionike iz Ukrajine. U okviru Erasmus+ KA1 aktivnosti za mlade i u Europskim snagama solidarnosti ta mogućnost već postoji u pravilima programa.

U priloženom dokumentu možete pronaći detaljnu tablicu s provedbenim pravilima koja se primjenjuju na ovu izvanrednu mjeru (provjera prihvatljivosti sudionika, fleksibilnost u odnosu na obveze ustanova pošiljateljica u Ukrajini, uloga organizacija primateljica u odsutnosti organizacije pošiljateljice, primjenjive stope itd.).

Osim toga, kako bi se olakšalo pružanje odgovarajuće potpore sudionicima iz Ukrajine, napominjemo da će se svi sudionici obuhvaćeni ovom kategorijom smatrati „sudionicima s manje mogućnosti” te će stoga biti prihvatljivi za dodatnu potporu kako je navedeno u svakoj aktivnosti. Za aktivnosti KA131 i KA107 u visokom obrazovanju to također znači da će se smatrati da ti sudionici ispunjavaju uvjete za dodatak za sudionike s manje mogućnosti/sudionike u nepovoljnom položaju, u skladu s pravilima utvrđenima u odgovarajućem pozivu.

Korisnike se upućuje na fleksibilnost pri razmatranju dokumenata o prihvatljivosti sudionika.

Europska komisija priprema predložak za izmjenu sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava (addendum) kako bi se omogućila provedba takvih izvanrednih mjera u okviru projekata koji su u tijeku.

3. Primjena klauzule više sile

Podsjećamo vas da nacionalna agencija može prihvatiti situaciju više sile u svim slučajevima kada smatra da postoje opravdani razlozi izvan kontrole korisnika. Ako nacionalna agencija smatra da posljedice rata u Ukrajini utječu na korisnika tako da je spriječen u ispunjavanju bilo koje od njegovih obveza iz sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava, može se primijeniti viša sila, neovisno o lokaciji aktivnosti. Nacionalna agencija razmatrat će pojedinačno svaki zahtjev za primjenom klauzule više sile.

4. Pojašnjenje ograničenje korištenja bespovratnih sredstava (sredstva unutarnje politike) za aktivnosti s trećim zemljama koje nisu pridružene programu

Napominjemo da se ograničenje od 20 % dodijeljenih bespovratnih sredstava za aktivnosti s trećim zemljama koje nisu pridružene programu (primjenjivo za KA131 u visokom obrazovanju i KA1 projekte akreditiranih ustanova u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja), primjenjuje samo na odlazne mobilnosti. Sredstva koja će se dodjeljivati dolaznim sudionicima iz Ukrajine neće se uračunavati u ograničenje 20 % dodijeljenih bespovratnih sredstava. U području mladih, projekti u kojima sudjeluju sudionici koji će koristiti izvanredne mjere neće se računati u 25 % proračuna namijenjenog financiranju aktivnosti međunarodne mobilnosti.

5. Prilagodbe u projektima mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja u području visokog obrazovanja (KA107)

U priloženom dokumentu nalaze se provedbena pravila namijenjena olakšavanju sudjelovanja sudionika iz Ukrajine za tekuće projekte (KA107).

Što se tiče mogućnosti transfera proračunskih sredstava, dodatna fleksibilnost osigurat će se izmjenom tekućih sporazuma za KA107 projekte koji uključuju Ukrajinu na način da će se dopustiti transferi iz drugih zemalja Regije 2 i Regije 4 kako bi se olakšala dolazna mobilnost iz Ukrajine.

Detaljnija pojašnjenja o obvezi izmjene Priloga II. bit će objavljena naknadno po zaprimanju uputa Europske komisije. U međuvremenu, korisnici mogu započeti provedbu dolazne mobilnosti bez potrebe za izmjenom Priloga II. kako bi se uključila nova ukrajinska visoka učilišta.

Korisnici koji nisu uključili Ukrajinu u svoje projekte u okviru KA107 aktivnosti neće moći iskoristiti prethodno navedene mjere fleksibilnosti. Te korisnike pozivamo da istraže mogućnosti u okviru KA131 (detaljnije objašnjeno u prethodnom poglavlju).

Predviđeno je da će se fleksibilnost koja se tiče transfera između regija, kao i prilagodba provedbenih pravila, proširiti na KA171 projekte koji će biti odabrani u okviru Poziva 2022. Više informacija bit će objavljeno naknadno.

6. Online jezična potpora (OLS) sudionicima iz Ukrajine

Nova mrežna platforma za jezičnu potporu u okviru programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti od srpnja 2022. imat će dio s otvorenim pristupom, uz besplatno upoznavanje s različitim jezicima i kulturama. Obuhvaćeni jezici bit će engleski, francuski, njemački, španjolski i talijanski u prvoj fazi, a postupno će pokrivati do 29 jezika. Tako će sudionici koji dolaze iz Ukrajine imati pristup ovom otvorenom dijelu za prethodno navedene jezike.

Nadalje, sudionici iz Ukrajine (studenti, učenici, nastavno osoblje, profesori, nastavnici...) koji će primiti potporu iz programa Erasmus+ ili Europskih snaga solidarnosti u okviru projekata moći će u potpunosti i besplatno ostvariti pristup platformi te steći jezične vještine potrebne u zemlji primateljici.

7. Posebna linija CIGNA za volontere Europskih snaga solidarnosti

CIGNA je u okviru osiguranja dostupnog volonterima Europskih snaga solidarnosti aktivirala liniju za potporu u kriznim situacijama 24 sata dnevno sedam dana u tjednu preko koje volonteri i članovi njihovih obitelji uvršteni u policu osiguranja na koje je sukob u Ukrajini utjecao mogu pristupiti besplatnoj savjetodavnoj potpori. Ova se linija može koristiti kada je osoba suočena s traumom, osjećajima tjeskobe ili uznemirenosti. Volonteri bi trebali poslati pojedinosti, uključujući broj na koji žele biti kontaktirani, na sljedeću adresu: support@resourcesforyourlife.com. U slučaju potrebe za hitnom potporom nazovite: + 44 20 8987 6273 (napominjemo da će se primjenjivati međunarodni troškovi poziva, a kako bi se smanjili troškovi, može se zatražiti usluga povratnog poziva).

Datum sastavljanja upute: 25. 4. 2022.

Smjernice za provedbu programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti u kontekstu rata u Ukrajini