Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Natječaj za radna mjesta

KLASA: 023-01/23-02/1
URBROJ: 359-17/3-23-2
Zagreb, 25. siječnja 2023.

Na temelju članka 11. Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (Narodne novine 121/17), članka 21. Statuta Agencije za mobilnost i programe Europske unije, članka 4. Pravilnika o radu Agencije za mobilnost i programe Europske unije te članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 56/22, 127/22), Agencija za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Agencija) raspisuje

1. stručni suradnik u Odjelu za osiguranje kvalitete programa EU-a, 1 izvršitelj na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno nenazočnog djelatnika, do povratka nenazočnog djelatnika na rad u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili pripravnik
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, uz pomoć i potporu nadređene osobe
 • obavlja stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar Agencije i izvan nje, uz stalan nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe
 • izrađuje i ažurira programske procedure i upute za poslovanje na razini Agencije te predlaže njihova poboljšanja
 • izrađuje i ažurira operativne obrasce i kontrolne liste za provedbu programa EU-a
 • sudjeluje u praćenju sukladnosti operativne provedbe programa EU-a s programskim pravilima
 • sudjeluje u pružanju pravne podrške radnicima Agencije i korisnicima u provedbi programa, mreža, inicijativa i projekata te ostalih aktivnosti u nadležnosti Agencije
 • sudjeluje u provjeri odredbi ugovora s Komisijom za programe u nadležnosti Agencije te odredbi ugovora Agencije s korisnicima
 • sudjeluje u pripremi ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava
 • sudjeluje u praćenju i vođenju sudskih postupaka vezanih uz provedbu programa EU-a
 • priprema i osigurava potpisivanje izjava o sprečavanju sukoba interesa od strane radnika Agencije i vanjskih suradnika te njihovo arhiviranje sukladno programskim pravilima
 • unosi podatke u registar nepravilnosti na razini programa u nadležnosti Agencije te sudjeluje u izvješćivanju prema nacionalnim i europskim tijelima
 • unosi podatke u registre iznimaka u provedbi programa u nadležnosti Agencije
 • unosi podatke u registar preporuka koje izdaju Europska komisija, nadležna ministarstva te ovlaštena revizorska tijela vezano uz unaprjeđenje provedbe programa EU-a
 • sudjeluje u pripremi i provedbi aktivnosti upravljanja rizicima
 • sudjeluje u izradi i ažuriranju registra službene terminologije programa EU-a
 • sudjeluje u pripremi i planiranju interne edukacije radnika vezano uz ispravnu provedbu programa EU-a u suradnji s odjelom nadležnim za poslove razvoja ljudskih potencijala
 • sudjeluje u provedbi postupanja po prigovorima korisnika programa EU-a
 • surađuje s nacionalnim državnim i javnim tijelima te tijelima EU-a
 • sudjeluje u radnim skupinama relevantnih nacionalnih tijela i tijela EU-a vezano uz provedbu programa u nadležnosti Odjela
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

2. viši stručni savjetnik u Odjelu za pravne poslove i ugovaranje EU-projekata, 1 izvršitelj na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno nenazočnog djelatnika, do povratka nenazočnog djelatnika na rad u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih znanosti
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja najsloženije poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, potpuno samostalno uz samoinicijativnu primjenu stečenih znanja i vještina
 • obavlja najsloženije stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar Agencije i izvan nje, uz povremeni nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe
 • prati i analizira propise i zakonodavni okvir iz područja nadležnosti Agencije te predlaže rješenja i poboljšanje mjera u svrhu lakšeg i kvalitetnijeg sudjelovanja hrvatskih korisnika u programima EU-a i poslovanja Agencije
 • pruža pravnu podršku po svim pitanjima relevantnim za zakonito i učinkovito poslovanje Agencije
 • pruža pravnu podršku radnicima Agencije i korisnicima u provedbi programa, mreža, inicijativa i projekata te ostalih aktivnosti u nadležnosti Agencije
 • sudjeluje u pripremi ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava
 • sudjeluje u praćenju i vođenju sudskih postupaka vezanih za poslovanje Agencije
 • izrađuje nacrte općih i pojedinačnih akata Agencije
 • obavlja poslove vezane uz kadrovske poslove i radne odnose radnika Agencije (priprema, koordinira i provodi natječaje za radna mjesta, vodi evidencije o radnicima i radnom vremenu, godišnjim odmorima i izbivanjima te o regulaciji statusa mirovinskog i zdravstvenog osiguranja radnika Agencije, obavlja poslove vezane uz prekid radnog odnosa radnika, izrađuje ugovore o radu i drugu radno-pravnu dokumentaciju, priprema podatke za obračun plaće i dr.)
 • izrađuje očitovanja na europske i nacionalne propise u izradi
 • prati i ispunjava prava i obveze radnika i Agencije koji proizlaze iz radno pravnog odnosa
 • obavlja poslove povjerenika za etiku
 • obavlja poslove koji se odnose na pristup informacijama i zaštitu osobnih podataka
 • obavlja poslove koji se odnose na zaštitu na radu i zaštitu od požara
 • obavlja poslove vezane uz praćenje potrošnje materijalnih resursa Agencije
 • surađuje s nacionalnim državnim i javnim tijelima te tijelima EU-a
 • sudjeluje u radnim skupinama nacionalnih tijela i tijela EU-a vezano uz provedbu poslova u nadležnosti Odjela
 • u djelokrugu svojih aktivnosti identificira, procjenjuje i upravlja operativnim rizicima te o tome izvješćuje voditelja Odjela
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke
 • sudjeluje u postupcima odabira novih radnika i u svojstvu mentora uvodi nove radnike u posao, prema potrebi
 • savjetuje nadređene osobe o pitanjima iz djelokruga svojih aktivnosti
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

3. stručni suradnik u Odjelu za komunikacije i analitičke poslove programa EU-a, 1 izvršitelj na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno nenazočnog djelatnika, do povratka nenazočnog djelatnika na rad u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili pripravnik
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu.
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, uz pomoć i potporu nadređene osobe
 • obavlja stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar Agencije i izvan nje, uz nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe
 • obavlja stručne i administrativne poslove Odjela
 • uz potporu provodi aktivnosti istraživačke i analitičke mreže Eurydice u skladu s ugovornim obvezama i programskim pravilima
 • uz potporu prati i obrađuje podatke o sudjelovanju Republike Hrvatske u programima u nadležnosti Agencije
 • sudjeluje u pisanju publikacija i analitičkih izvještaja (za potrebe izvješćivanja EK i ministarstava ili interne potrebe Agencije)
 • sudjeluje u istraživačko-analitičkim aktivnostima, i to na:

- razvoju metodoloških rješenja i izradi istraživačkih instrumenata

- razvoju sustava praćenja rezultata programa

- razvoju indikatora za praćenje ostvarenosti specifičnih i općih ciljeva programa EU-a

 • prikupljanju, praćenju i analizi podataka u skladu s potrebama Agencije.
 • priprema odgovore sa statističkim podacima programa EU-a u nadležnosti Agencije i održava baze upita
 • obrađuje baze podataka potrebne za praćenje rezultata programa
 • priprema i vrši nadopunu podataka Agencije na Portalu otvorenih podataka
 • sudjeluje na pripremi i provedbi evaluacijskih studija i uključivanju korisnika u evaluacijski proces (osiguranje kvalitete podataka)
 • analizira i prati indikatore za provedbu programa EU-a
 • sudjeluje u planiranju i provedbi kvalitativnih i kvantitativnih istraživačkih aktivnosti
 • pruža podršku u provedbi istraživačkih aktivnosti vanjskih suradnika (stručnjaka)
 • sudjeluje u radnim skupinama zaduženim za praćenje i evaluaciju provedbe programa EU-a te sustava obrazovanja, mladih i znanosti na nacionalnoj i europskoj razini
 • sudjeluje u izradi i praćenju provedbe godišnjeg plana nabave za prijevode i obradu teksta
 • surađuje s nacionalnim državnim i javnim tijelima te tijelima EU-a
 • u djelokrugu svojih aktivnosti identificira, procjenjuje i upravlja operativnim rizicima te o tome izvješćuje voditelja Odjela
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke
 • savjetuje nadređene osobe o pitanjima iz djelokruga svojih aktivnosti
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

4. stručni suradnik u Odjelu za projektne financije, 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31. prosinca 2027. godine, na rad u punom radnom vremenu, radi povećanja opsega poslova Agencije

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili pripravnik
 • znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, uz pomoć i potporu nadređene osobe
 • obavlja stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar Agencije i izvan nje, uz stalan nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe
 • sudjeluje u provedbi primarnih kontrola nad korisnicima u vezi s realizacijom projekata i načinom trošenja dodijeljenih financijskih sredstava EU-a
 • sudjeluje u računskoj i formalnoj kontroli analize izvješća korisnika i dodatne dokumentacije
 • sudjeluje u aktivnostima upravljanja rizicima u provedbi programa EU-a
 • savjetuje korisnike i radnike Agencije u pitanjima financijske provedbe EU-projekata
 • sudjeluje u pripremi dokumentacije za plaćanje
 • priprema evidenciju plaćanja
 • unosi i ažurira podatke u financijsko-računovodstvenim sustavima
 • sudjeluje u pripremi usklada poslovnih knjiga i lokalnih sustava za praćenje projekata te vrši mjesečno izvješćivanje (ili po potrebi) nadređenim osobama
 • sudjeluje u preraspodjelama sredstava EU-programa
 • provodi oročenja sredstava EU-programa
 • sudjeluje u praćenju provedbe ugovora s Europskom komisijom u dijelu financijskih podataka
 • sudjeluje u financijskom planiranju i praćenju programa, mreža, inicijativa i projekata financiranih iz EU sredstava, uključujući dio nacionalnog sufinanciranja, uključujući projekte u kojima Agencija ima ulogu korisnika
 • obavlja pomoćne i poslove pripreme za financijska izvješća
 • sudjeluje u pripremi dokumentacije za reviziju
 • surađuje s nacionalnim državnim i javnim tijelima te tijelima EU-a
 • sudjeluje u radnim skupinama relevantnih nacionalnih tijela i tijela EU-a vezano uz provedbu programa u nadležnosti Odjela
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

5. viši stručni savjetnik u Odjelu za projektne financije, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na rad u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja najsloženije poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, potpuno samostalno uz samoinicijativnu primjenu stečenih znanja i vještina
 • obavlja najsloženije stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar Agencije i izvan nje, uz povremeni nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe
 • provodi primarne kontrole nad korisnicima u vezi s realizacijom projekata i načinom trošenja dodijeljenih financijskih sredstava EU-a
 • provodi računsku i formalnu kontrolu analize izvješća korisnika i dodatne dokumentacije
 • sudjeluje u aktivnostima upravljanja rizicima u provedbi programa EU-a
 • savjetuje korisnike i radnike Agencije u pitanjima financijske provedbe EU-projekata
 • priprema dokumentaciju za plaćanje
 • provodi isplate na temelju vjerodostojne dokumentacije, prema potrebi
 • provodi usklade poslovnih knjiga i lokalnih sustava za praćenje projekata te vrši mjesečno izvješćivanje (ili po potrebi) nadređenim osobama
 • sudjeluje u preraspodjelama sredstava EU-programa
 • priprema prijedlog i provodi oročenja sredstava EU-programa
 • sudjeluje u praćenju provedbe ugovora s Europskom komisijom u dijelu financijskih podataka
 • provodi financijsko planiranje i praćenje programa, mreža, inicijativa i projekata financiranih iz EU sredstava, uključujući dio nacionalnog sufinanciranja, uključujući projekte u kojima Agencija ima ulogu korisnika
 • sudjeluje u pripremi dokumentacije za reviziju i procesima revizije
 • surađuje s nacionalnim državnim i javnim tijelima te tijelima EU-a
 • sudjeluje u radnim skupinama relevantnih nacionalnih tijela i tijela EU-a vezano uz provedbu programa u nadležnosti Odjela
 • u djelokrugu svojih aktivnosti identificira, procjenjuje i upravlja operativnim rizicima te o tome izvješćuje voditelja Odjela
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke
 • sudjeluje u postupcima odabira novih radnika i u svojstvu mentora uvodi nove radnike u posao, prema potrebi
 • savjetuje nadređene osobe o pitanjima iz djelokruga svojih aktivnosti
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

6. stručni suradnik u Odjelu za prioritete programa Erasmus+ u obrazovanju, 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31. prosinca 2027. godine, na rad u punom radnom vremenu, radi povećanja opsega poslova Agencije

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili pripravnik
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, uz pomoć i potporu nadređene osobe
 • obavlja stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar Agencije i izvan nje, uz stalan nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe
 • informira i savjetuje potencijalne prijavitelje, korisnike i ostale dionike tijekom cjelokupnog projektnog ciklusa te putem mrežnih stranica i društvenih mreža, informativnih i promotivnih materijala, fizičkih i virtualnih događanja
 • izrađuje i distribuira promotivne, informativne i edukativne materijale za informiranje potencijalnih korisnika, prijavitelja i ostalih dionika
 • priprema i objavljuje informacije o prioritetima i aktivnostima programa EU-a u nadležnosti putem mrežnih stranica i društvenih mreža i drugih platformi
 • sudjeluje u provedbi razvojnih aktivnosti
 • prikuplja, prati i obrađuje podatke vezane uz sudjelovanje zemalja sudionica programa u prioritetima programa EU-a iz područja obrazovanja i osposobljavanja
 • provodi evaluacije prioriteta programa EU-a te studije učinka tih prioriteta
 • prati indikatore za prioritete programa EU-a
 • planira i provodi aktivnosti predstavljanja SALTO-centra u zemlji i inozemstvu
 • obavlja poslove vezane uz transnacionalne aktivnosti usavršavanja potencijalnih prijavitelja i korisnika
 • sudjeluje u pripremi i objavi natječaja za aktivnosti programa u nadležnosti
 • sudjeluje u postupku prikupljanja projektnih prijedloga te njihove evaluacije
 • sudjeluje u postupku dodjele financijske potpore
 • sudjeluje u pripremi i izdavanju ugovora o dodjeli financijske potpore te njihovom praćenju
 • obavlja analize izvješća korisnika
 • surađuje s nacionalnim državnim i javnim tijelima te tijelima EU-a, nacionalnim agencijama za program Erasmus+, obrazovnim ustanovama i drugim institucijama
 • sudjeluje u provedbi mreža, inicijativa i projekata EU-a u skladu s ugovornim odredbama i drugim uputama
 • sudjeluje u radnim skupinama relevantnih nacionalnih i inozemnih tijela i tijela EU-a vezano uz provedbu prioriteta i aktivnosti programa u nadležnosti Odjela
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

7. stručni savjetnik u Odjelu za prioritete programa Erasmus+ u obrazovanju, 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31. prosinca 2027. godine, na rad u punom radnom vremenu, radi povećanja opsega poslova Agencije

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje tri (3) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja složenije poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, uglavnom samostalno uz primjenu stečenih znanja i vještina
 • obavlja složenije stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar Agencije i izvan nje, uz nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe
 • informira i savjetuje potencijalne prijavitelje, korisnike i ostale dionike tijekom cjelokupnog projektnog ciklusa te putem mrežnih stranica i društvenih mreža, informativnih i promotivnih materijala, fizičkih i virtualnih događanja
 • izrađuje i distribuira promotivne, informativne i edukativne materijale za informiranje potencijalnih korisnika, prijavitelja i ostalih dionika
 • priprema i objavljuje informacije o prioritetima i aktivnostima programa EU-a u nadležnosti putem mrežnih stranica i društvenih mreža i drugih platformi
 • sudjeluje u planiranju i provedbi razvojnih aktivnosti
 • prikuplja, prati i obrađuje podatke vezane uz sudjelovanje zemalja sudionica programa u prioritetima programa EU-a iz područja obrazovanja i osposobljavanja
 • planira i provodi evaluacije prioriteta programa EU-a te studije učinka tih prioriteta
 • analizira, predlaže i prati indikatore za prioritete programa EU-a
 • planira i provodi aktivnosti predstavljanja SALTO-centra u zemlji i inozemstvu
 • obavlja poslove vezane uz transnacionalne aktivnosti usavršavanja potencijalnih prijavitelja i korisnika
 • sudjeluje u pripremi i objavi natječaja za aktivnosti programa u nadležnosti
 • vodi postupak prikupljanja projektnih prijedloga te njihove evaluacije
 • sudjeluje u postupku dodjele financijske potpore
 • sudjeluje u pripremi i izdaje ugovore o dodjeli financijske potpore te prati njihovo izvršenje
 • obavlja analize izvješća korisnika
 • surađuje s nacionalnim državnim i javnim tijelima te tijelima EU-a, nacionalnim agencijama za program Erasmus+, obrazovnim ustanovama i drugim institucijama
 • provodi mreže, inicijative i projekte EU-a u skladu s ugovornim odredbama i drugim uputama
 • sudjeluje u radnim skupinama relevantnih nacionalnih i inozemnih tijela i tijela EU-a vezano uz provedbu prioriteta i aktivnosti programa u nadležnosti Odjela
 • u djelokrugu svojih aktivnosti identificira, procjenjuje i upravlja operativnim rizicima te o tome izvješćuje voditelja Odjela
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke
 • savjetuje nadređene osobe o pitanjima iz djelokruga svojih aktivnosti
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

8. viši stručni savjetnik u Odjelu za prioritete programa Erasmus+ u obrazovanju, 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31. prosinca 2027. godine, na rad u punom radnom vremenu, radi povećanja opsega poslova Agencije

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja najsloženije poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, potpuno samostalno uz samoinicijativnu primjenu stečenih znanja i vještina
 • obavlja najsloženije stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar Agencije i izvan nje, uz povremeni nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe
 • informira i savjetuje potencijalne prijavitelje, korisnike i druge dionike tijekom cjelokupnog projektnog ciklusa te putem mrežnih stranica i društvenih mreža, informativnih i promotivnih materijala, fizičkih i virtualnih događanja
 • izrađuje i distribuira promotivne, informativne i edukativne materijale za informiranje potencijalnih korisnika, prijavitelja i drugih dionika
 • priprema i objavljuje informacije o prioritetima i aktivnostima programa EU-a u nadležnosti putem mrežnih stranica i društvenih mreža i drugih platformi
 • sudjeluje u planiranju i provedbi razvojnih aktivnosti
 • prikuplja, prati i obrađuje podatke vezane uz sudjelovanje zemalja sudionica programa u prioritetima programa EU-a iz područja obrazovanja i osposobljavanja
 • planira i provodi evaluacije prioriteta programa EU-a te studije učinka tih prioriteta
 • analizira, predlaže i prati indikatore za prioritete programa EU-a
 • planira i provodi aktivnosti predstavljanja SALTO-centra u zemlji i inozemstvu
 • obavlja poslove vezane uz transnacionalne aktivnosti usavršavanja potencijalnih prijavitelja i korisnika
 • sudjeluje u pripremi i objavi natječaja za aktivnosti programa u nadležnosti
 • vodi postupak prikupljanja projektnih prijedloga te njihove evaluacije
 • sudjeluje u postupku dodjele financijske potpore
 • sudjeluje u pripremi i izdaje ugovore o dodjeli financijske potpore te prati njihovo izvršenje
 • obavlja analize izvješća korisnika
 • surađuje s nacionalnim državnim i javnim tijelima te tijelima EU-a, nacionalnim agencijama za program Erasmus+, obrazovnim ustanovama i drugim institucijama
 • provodi mreže, inicijative i projekte EU-a u skladu s ugovornim odredbama i drugim uputama
 • sudjeluje u radnim skupinama relevantnih nacionalnih, inozemnih tijela i tijela EU-a vezano uz provedbu programa u nadležnosti Odjela
 • u djelokrugu svojih aktivnosti identificira, procjenjuje i upravlja operativnim rizicima te o tome izvješćuje voditelja Odjela
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke
 • sudjeluje u postupcima odabira novih radnika i u svojstvu mentora uvodi nove radnike u posao, prema potrebi
 • savjetuje nadređene osobe o pitanjima iz djelokruga svojih aktivnosti
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

9. viši stručni savjetnik u Odjelu za Europske snage solidarnosti, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na rad u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja najsloženije poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, potpuno samostalno uz samoinicijativnu primjenu stečenih znanja i vještina
 • obavlja najsloženije stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar Agencije i izvan nje, uz povremeni nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe
 • informira i savjetuje potencijalne prijavitelje i korisnike tijekom cjelokupnog projektnog ciklusa te putem mrežnih stranica i društvenih mreža, informativnih i promotivnih materijala, fizičkih i virtualnih događanja
 • provodi aktivnosti istraživačke i analitičke mreže RAY u skladu s ugovornim obvezama i programskim pravilima
 • izrađuje i distribuira promotivne, informativne i edukativne materijale za informiranje potencijalnih korisnika i prijavitelja
 • priprema i objavljuje informacije o programima EU-a u nadležnosti putem mrežnih stranica i društvenih mreža i drugih platformi
 • obavlja poslove vezane uz transnacionalne aktivnosti usavršavanja potencijalnih prijavitelja i korisnika
 • sudjeluje u pripremi i objavi natječaja za aktivnosti programa u nadležnosti
 • vodi postupak prikupljanja projektnih prijedloga te njihove evaluacije
 • sudjeluje u postupku dodjele financijske potpore
 • sudjeluje u pripremi i izdaje ugovore o dodjeli financijske potpore te prati njihovo izvršenje
 • sudjeluje u provedbi primarnih kontrola nad korisnicima u vezi s realizacijom projekata i načinom trošenja dodijeljenih financijskih sredstava
 • obavlja analize izvješća korisnika
 • surađuje s nacionalnim državnim i javnim tijelima te tijelima EU-a, udrugama za mlade, institucijama civilnog društva i drugim institucijama
 • provodi mreže, inicijative i projekte EU-a u skladu s ugovornim odredbama i drugim uputama
 • sudjeluje u radnim skupinama relevantnih nacionalnih tijela i tijela EU-a vezano uz provedbu programa u nadležnosti Odjela
 • u djelokrugu svojih aktivnosti identificira, procjenjuje i upravlja operativnim rizicima te o tome izvješćuje voditelja Odjela
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke
 • sudjeluje u postupcima odabira novih radnika i u svojstvu mentora uvodi nove radnike u posao, prema potrebi
 • savjetuje nadređene osobe o pitanjima iz djelokruga svojih aktivnosti
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

10. stručni suradnik u Odjelu za visoko obrazovanje – programske zemlje, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na rad u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili pripravnik
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, uz pomoć i potporu nadređene osobe
 • obavlja stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar Agencije i izvan nje, uz stalan nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe
 • informira i savjetuje potencijalne prijavitelje i korisnike tijekom cjelokupnog projektnog ciklusa te putem mrežnih stranica i društvenih mreža, informativnih i promotivnih materijala, fizičkih i virtualnih događanja
 • izrađuje i distribuira promotivne, informativne i edukativne materijale za informiranje potencijalnih korisnika i prijavitelja
 • priprema i objavljuje informacije o programima EU-a u nadležnosti putem mrežnih stranica i društvenih mreža i drugih platformi
 • obavlja poslove vezane uz transnacionalne aktivnosti usavršavanja potencijalnih prijavitelja i korisnika
 • sudjeluje u pripremi i objavi natječaja za aktivnosti programa u nadležnosti
 • sudjeluje u postupku prikupljanja projektnih prijedloga te njihove evaluacije
 • sudjeluje u postupku dodjele financijske potpore
 • sudjeluje u pripremi i izdavanju ugovora o dodjeli financijske potpore te njihovu praćenju
 • sudjeluje u provedbi primarnih kontrola nad korisnicima u vezi s realizacijom projekata i načinom trošenja dodijeljenih financijskih sredstava
 • obavlja analize izvješća korisnika
 • surađuje s nacionalnim državnim i javnim tijelima te tijelima EU-a, obrazovnim ustanovama i drugim institucijama
 • sudjeluje u provedbi mreža, inicijativa i projekata EU-a u skladu s ugovornim odredbama i drugim uputama
 • sudjeluje u radnim skupinama relevantnih nacionalnih tijela i tijela EU-a vezano uz provedbu programa u nadležnosti Odjela
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

11. viši stručni savjetnik u Odjelu za tematska područja Okvirnih programa EU-a, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na rad u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja najsloženije poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, potpuno samostalno uz samoinicijativnu primjenu stečenih znanja i vještina
 • obavlja najsloženije stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar Agencije i izvan nje, uz povremeni nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe
 • informira i savjetuje hrvatske znanstvenike, znanstvene ustanove i druge potencijalne prijavitelje te korisnike o mogućnostima Okvirnih programa EU-a tijekom cjelokupnog projektnog ciklusa te putem mrežnih stranica i društvenih mreža, informativnih i promotivnih materijala, fizičkih i virtualnih događanja
 • surađuje s nacionalnim tijelima i imenovanim predstavnicima nadležnima za Okvirne programe EU-a kao i nacionalnim državnim i javnim tijelima te tijelima EU-a, znanstvenim i drugim institucijama
 • po imenovanju, provodi poslove i zadatke nacionalne osobe za kontakt za Okvirne programe EU-a za pojedina područja programa te izvršava sve pripadajuće zadatke
 • po imenovanju, provodi poslove i zadatke člana programskog odbora za Okvirne programe EU-a u skladu s uputama nadležnog ministarstva i Europske komisije
 • sudjeluje u međunarodnim projektima financiranima iz Okvirnih programa EU-a za razvoj mreža nacionalnih osoba za kontakt sukladno ugovornim odredbama i drugim uputama
 • sudjeluje u radnim skupinama relevantnih nacionalnih tijela i tijela EU-a vezano uz provedbu programa u nadležnosti Odjela
 • u djelokrugu svojih aktivnosti identificira, procjenjuje i upravlja operativnim rizicima te o tome izvješćuje voditelja Odjela
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke
 • sudjeluje u postupcima odabira novih radnika i u svojstvu mentora uvodi nove radnike u posao, prema potrebi
 • savjetuje nadređene osobe o pitanjima iz djelokruga svojih aktivnosti
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

12. viši stručni savjetnik u Odjelu za tematska područja Okvirnih programa EU-a, 2 izvršitelja na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno nenazočne djelatnike, do povratka nenazočnih djelatnika na rad u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja najsloženije poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, potpuno samostalno uz samoinicijativnu primjenu stečenih znanja i vještina
 • obavlja najsloženije stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar Agencije i izvan nje, uz povremeni nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe
 • informira i savjetuje hrvatske znanstvenike, znanstvene ustanove i druge potencijalne prijavitelje te korisnike o mogućnostima Okvirnih programa EU-a tijekom cjelokupnog projektnog ciklusa te putem mrežnih stranica i društvenih mreža, informativnih i promotivnih materijala, fizičkih i virtualnih događanja
 • surađuje s nacionalnim tijelima i imenovanim predstavnicima nadležnima za Okvirne programe EU-a kao i nacionalnim državnim i javnim tijelima te tijelima EU-a, znanstvenim i drugim institucijama
 • po imenovanju, provodi poslove i zadatke nacionalne osobe za kontakt za Okvirne programe EU-a za pojedina područja programa te izvršava sve pripadajuće zadatke
 • po imenovanju, provodi poslove i zadatke člana programskog odbora za Okvirne programe EU-a u skladu s uputama nadležnog ministarstva i Europske komisije
 • sudjeluje u međunarodnim projektima financiranima iz Okvirnih programa EU-a za razvoj mreža nacionalnih osoba za kontakt sukladno ugovornim odredbama i drugim uputama
 • sudjeluje u radnim skupinama relevantnih nacionalnih tijela i tijela EU-a vezano uz provedbu programa u nadležnosti Odjela
 • u djelokrugu svojih aktivnosti identificira, procjenjuje i upravlja operativnim rizicima te o tome izvješćuje voditelja Odjela
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke
 • sudjeluje u postupcima odabira novih radnika i u svojstvu mentora uvodi nove radnike u posao, prema potrebi
 • savjetuje nadređene osobe o pitanjima iz djelokruga svojih aktivnosti
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Ovaj se natječaj pod istim uvjetima odnosi na osobe oba spola.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je uz prijavu priložiti propisane dokaze i potvrde o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017, 98/19, 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Dokumenti koje kandidati moraju dostaviti (neovisno o dokumentaciji dostavljenoj na ranijim natječajima):

 • životopis, na engleskom i hrvatskom jeziku, u najnovijoj verziji Europass životopisa iz 2020. u .pdf formatu https://europa.eu/europass/hr,
 • motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku uz obveznu naznaku rednog broja i naziva radnog mjesta,
 • presliku osobne iskaznice (obje strane), putovnice ili domovnice,
 • presliku dokaza o stečenoj razini visokog obrazovanja (preslika diplome; uz inozemne obrazovne kvalifikacije dokaz o provedenom postupku priznavanja u svrhu zapošljavanja),
 • potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje trajanja staža osiguranja i na kojoj razini obrazovanja (e-radna knjižica),
 • presliku uvjerenja, ne starijeg od 6 mjeseci od dana objave natječaja, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

U motivacijskom pismu treba jasno obrazložiti motivaciju i interes za prijavljeno radno mjesto. U slučaju prijave na više radnih mjesta, zasebno motivacijsko pismo podnosi se za svako prijavljeno radno mjesto uz obveznu naznaku rednog broja i naziva radnog mjesta, a ostala natječajna dokumentacija dostavlja se u jednom primjerku.

Kao radni staž za određeno radno mjesto priznaje se onaj radni staž evidentiran u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na traženoj razini obrazovanja i odgovarajućim poslovima (e-radna knjižica). Kao dokaz o radnom stažu neće biti priznate druge potvrde koje izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje iz kojih nije vidljivo razdoblje trajanja staža osiguranja i razina obrazovanja odnosno iz kojih nisu vidljive prijave na mirovinsko osiguranje.

Dokumenti na drugom jeziku osim hrvatskoga moraju biti prevedeni na hrvatski jezik te ovjereni od strane sudskog tumača.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, bit će pozvani u daljnji natječajni postupak koji se sastoji od pisanog testiranja i selekcijskog/ih razgovora (jedan ili dva kruga razgovora). Između dana pozivanja i dana testiranja mora proteći najmanje 5 dana.

Pisano testiranje uključuje i psihologijsko testiranje. Kandidati koji su pristupili psihologijskom testiranju Agencije za mobilnost i programe Europske unije unatrag 12 mjeseci računajući od dana raspisivanja ovog natječaja u Narodnim novinama, neće se uputiti na ponovno psihologijsko testiranje, već će im se priznati rezultati posljednjeg psihologijskog testiranja.

Na temelju rezultata testiranja i selekcijskih razgovora ravnatelj donosi odluku o odabiru kandidata ili poništenju natječaja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se nakon objave u Narodnim novinama zaključno s 3. veljače 2023. godine:

- putem e-mail adrese: croatia@antal.com (predmet: natječaj, ime, prezime – radno mjesto br. (redni broj) i naziv radnog mjesta)

- osobno ili poštom na adresu:

Auris Holt d.o.o. – Antal international Network - Croatia

Visočička 11

10 000 Zagreb

s naznakom “Za natječaj za zapošljavanje – radno mjesto br. (redni broj) i naziv radnog mjesta“.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane telefaksom, neće se razmatrati. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Pravovremenom prijavom smatra se ona prijava koja je zaprimljena (putem e-mail adrese za prijavu, osobno ili poštom) prije ili na zadnji dan roka, a ako je poslana preporučenom poštom, dan predaje pošti smatra se danom zaprimanja.

O obradi Vaših osobnih podataka možete pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka dostupnoj na https://ampeu.hr/o-nama/obrada-osobnih-podataka.

Odluke o odabiru kandidata

3. stručni suradnik u Odjelu za komunikacije i analitičke poslove programa EU-a

Odluka odabir RM3

.pdf, 56,3 KB, 7. 4. 2023.

2. viši stručni savjetnik u Odjelu za pravne poslove i ugovaranje EU-projekata

Odluka odabir RM2

.pdf, 55,0 KB, 7. 4. 2023.