Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Okoliš i borba protiv klimatskih promjena prioritet je od posebnog značaja za nacionalni kontekst u 2022.

Svi projekti koji u okviru Erasmus+ formata Partnerstva za suradnju pridonose važnosti zaštite okoliša i ublažavanja klimatskih promjena smatraju se relevantnim za nacionalni prioritet. Stoga pozivamo organizacije koje se žele baviti zelenim temama da uključe navedeni prioritet u svoje prijave

Ilustracija na temu zaštite prirode i okliša na kojoj se nalazi pet mladih osoba sa simbolima koji predstavljaju sunce, biljke, vodu i recikliranje te planetu Zemlju
Ilustracija by Freepik.com

Za projektni format KA2 Partnerstva za suradnju, koja mogu biti suradnička ili mala partnerstva, kao prioritet od posebnog značaja za nacionalni kontekst u 2022. godini odabran je Okoliš i borba protiv klimatskih promjena

Stoga se projekti koji pridonose važnosti zaštite okoliša i ublažavanja klimatskih promjena smatraju relevantnim za nacionalni prioritet te pozivamo organizacije koje se žele baviti zelenim temama da uključe navedeni prioritet u svoje prijave. U prijavnom obrascu potrebno je odabrati Okoliš i održivi razvoj kao temu projekta te u relevantnim djelovima prijave obrazložiti na koji se način projekt bavi odabranom temom.

Zeleni” prioritet odnosi se na sva područja Erasmus+ programa (odgoj i opće obrazovanje, strukovno obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih, mladi).

Uz poštovanje formalnih kriterija preporuča se sklapanje sporazuma o održivoj suradnji sa svim projektnim partnerima, okolišna održivost može pridonijeti povećanju učinka i kvalitetnoj provedbi kroz različite faze projekta. Važno je da su projekti prihvatljivi za okoliš i uključuju zelenu praksu u svim aspektima.

Tematski, projekti mogu biti usmjereni na razvoj kompetencija u različitim sektorima koji su relevantni za održivost, smanjenje klimatskih promjena, razvoj zelenih strategija i metodologija za sektorske vještine te na kurikulume usmjerene na budućnost, namijenjene organizacijama i pojedincima. To mogu biti projekti koji će potaknuti ispitivanje, ali i pokrenuti inovativne načine pripremanja učenika, studenata, osoblja i osoba koje rade s mladima u donošenju pozitivnih promjena (npr. ušteda resursa, smanjenje potrošnje energije i otpada, kompenziranje ugljičnog otiska emisija ili odabir održivih opcija kad je riječ o hrani i mobilnosti i sl.).

Europska komisija dala je izraditi izvješće Data collection and analysis of Erasmus+ projects: foucs on education for environmental sustainability koje predstavlja rezultate Erasmus+ projekata usmjerenih na održivost okoliša u razdoblju između 2014. i 2020. Izvješće sažima ključne rezultate 15 projekata koji su prepoznati kao primjeri dobre prakse s ciljem identificiranja i prikazivanja uspješnih pristupa i podrške razvoju politike EU-a u ovom konkretnom području.