Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Natječaj za radna mjesta

KLASA: 023-01/24-02/8
URBROJ: 359-17/1-24-2
Zagreb, 17. svibnja 2024.

Na temelju članka 11. Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (Narodne novine 121/17, 30/23), članka 21. Statuta Agencije za mobilnost i programe Europske unije, članka 4. Pravilnika o radu Agencije za mobilnost i programe Europske unije te članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 56/22, 127/22, 58/23, 128/23), Agencija za mobilnost i programe Europske unije raspisuje natječaj za radna mjesta:

1. suradnik u Odjelu za prioritete programa Erasmus+ u obrazovanju, 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31. prosinca 2027. godine, na rad u punom radnom vremenu radi povećanja opsega poslova Agencije

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili pripravnik
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, uz pomoć i potporu nadređene osobe
 • obavlja stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar Agencije i izvan nje, uz stalan nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe
 • informira i savjetuje potencijalne prijavitelje, korisnike i ostale dionike putem mrežnih stranica i društvenih mreža, informativnih i promotivnih materijala, fizičkih i virtualnih događanja
 • izrađuje i distribuira promotivne, informativne i edukativne materijale za informiranje potencijalnih korisnika, prijavitelja i ostalih dionika
 • priprema i objavljuje informacije o prioritetima i aktivnostima programa EU-a u nadležnosti putem mrežnih stranica i društvenih mreža i drugih platformi
 • sudjeluje u provedbi razvojnih aktivnosti
 • prikuplja, prati i obrađuje podatke vezane uz sudjelovanje zemalja sudionica programa u prioritetima programa EU-a iz područja obrazovanja i osposobljavanja
 • provodi evaluacije prioriteta programa EU-a te studije učinka tih prioriteta
 • prati indikatore za prioritete programa EU-a
 • planira i provodi aktivnosti predstavljanja SALTO-centra u zemlji i inozemstvu
 • sudjeluje u pripremi i objavi natječaja za aktivnosti programa u nadležnosti
 • surađuje s nacionalnim državnim i javnim tijelima te tijelima EU-a, nacionalnim agencijama za program Erasmus+, obrazovnim ustanovama i drugim institucijama
 • sudjeluje u provedbi mreža, inicijativa i projekata EU-a u skladu s ugovornim odredbama i drugim uputama
 • sudjeluje u radnim skupinama relevantnih nacionalnih i inozemnih tijela i tijela EU-a vezano uz provedbu prioriteta i aktivnosti programa u nadležnosti Odjela
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

2. suradnik u Odjelu za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na rad u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili pripravnik
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, uz pomoć i potporu nadređene osobe
 • obavlja stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar Agencije i izvan nje, uz stalan nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe
 • informira i savjetuje potencijalne prijavitelje i korisnike tijekom cjelokupnog projektnog ciklusa te putem mrežnih stranica i društvenih mreža, informativnih i promotivnih materijala, fizičkih i virtualnih događanja
 • izrađuje i distribuira promotivne, informativne i edukativne materijale za informiranje potencijalnih korisnika i prijavitelja
 • priprema i objavljuje informacije o programima EU-a u nadležnosti putem mrežnih stranica i društvenih mreža i drugih platformi
 • sudjeluje u pripremi i objavi natječaja za aktivnosti programa u nadležnosti
 • sudjeluje u postupku prikupljanja projektnih prijedloga te njihove evaluacije
 • sudjeluje u postupku dodjele financijske potpore
 • sudjeluje u pripremi i izdavanju ugovora o dodjeli financijske potpore te njihovom praćenju
 • sudjeluje u provedbi primarnih kontrola nad korisnicima u vezi s realizacijom projekata i načinom trošenja dodijeljenih financijskih sredstava
 • obavlja analize izvješća korisnika
 • surađuje s nacionalnim državnim i javnim tijelima te tijelima EU-a, obrazovnim ustanovama i drugim institucijama
 • sudjeluje u provedbi mreža, inicijativa i projekata EU-a u skladu s ugovornim odredbama i drugim uputama
 • sudjeluje u radnim skupinama relevantnih nacionalnih tijela i tijela EU-a vezano uz provedbu programa u nadležnosti Odjela
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

3. viši savjetnik 1 u Odjelu za stratešku i analitičku podršku programima EU-a u obrazovanju, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na rad u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja najsloženije poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, potpuno samostalno uz samoinicijativnu primjenu stečenih znanja i vještina
 • obavlja najsloženije stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar Agencije i izvan nje, uz nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe
 • provodi aktivnosti istraživačke i analitičke mreže Eurydice u skladu s ugovornim obvezama i programskim pravilima
 • planira i obavlja stručne poslove vezane uz suradnju s Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD)
 • prati i obrađuje podatke o sudjelovanju Republike Hrvatske u programima u nadležnosti Agencije
 • sudjeluje u pisanju publikacija i analitičkih izvještaja (za potrebe izvješćivanja EK, OECD-a i ministarstava ili interne potrebe Agencije)
 • sudjeluje u istraživačko-analitičkim aktivnostima, i to na:
 • razvoju metodoloških rješenja i izradi istraživačkih instrumenata
 • razvoju sustava praćenja rezultata programa
 • razvoju indikatora za praćenje ostvarenosti specifičnih i općih ciljeva programa EU-a
 • prikupljanju, praćenju i analizi podataka u skladu s potrebama Agencije.
 • priprema odgovore sa statističkim podacima programa EU-a u nadležnosti Agencije i održava baze upita
 • obrađuje baze podataka potrebne za praćenje rezultata programa
 • priprema i vrši nadopunu podataka Agencije na Portalu otvorenih podataka
 • sudjeluje na pripremi i provedbi evaluacijskih studija i uključivanju korisnika u evaluacijski proces (osiguranje kvalitete podataka)
 • analizira, predlaže i prati indikatore za provedbu programa EU-a
 • sudjeluje u planiranju i provedbi kvalitativnih i kvantitativnih istraživačkih aktivnosti
 • koordinira i pruža podršku u provedbi istraživačkih aktivnosti vanjskih suradnika (stručnjaka)
 • sudjeluje u radnim skupinama zaduženim za praćenje i evaluaciju provedbe programa EU-a te sustava obrazovanja, mladih i znanosti na nacionalnoj i europskoj razini
 • provodi mreže, inicijative i projekte EU-a u skladu s ugovornim odredbama i drugim uputama
 • informira i savjetuje potencijalne prijavitelje i korisnike tijekom sudjelovanja u projektima te putem mrežnih stranica i društvenih mreža, informativnih i promotivnih materijala, fizičkih i virtualnih događanja
 • izrađuje i distribuira promotivne, informativne i edukativne materijale za informiranje potencijalnih korisnika i prijavitelja
 • priprema i objavljuje informacije o programima EU-a u nadležnosti putem mrežnih stranica i društvenih mreža i drugih platformi
 • sudjeluje u pripremi i objavi natječaja u nadležnosti
 • vodi postupak prikupljanja prijava, njihove evaluacije i dodjele potpore
 • sudjeluje u pripremi i izdaje ugovore te prati njihovo izvršenje
 • sudjeluje u provedbi aktivnosti praćenja korisnika u vezi s realizacijom projekata
 • obavlja analize izvješća korisnika
 • surađuje s nacionalnim državnim i javnim tijelima te tijelima EU-a
 • sudjeluje u radnim skupinama relevantnih nacionalnih tijela i tijela EU-a vezano uz provedbu programa u nadležnosti Odjela
 • u djelokrugu svojih aktivnosti identificira, procjenjuje i upravlja operativnim rizicima te o tome izvješćuje voditelja Odjela
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke
 • sudjeluje u postupcima odabira novih radnika i u svojstvu mentora uvodi nove radnike u posao, prema potrebi
 • savjetuje nadređene osobe o pitanjima iz djelokruga svojih aktivnosti
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

4. viši savjetnik 1 u Odjelu za tematska područja Okvirnog programa EU-a, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na rad u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja najsloženije poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, potpuno samostalno uz samoinicijativnu primjenu stečenih znanja i vještina
 • obavlja najsloženije stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar Agencije i izvan nje, uz povremeni nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe
 • informira i savjetuje hrvatske znanstvenike, znanstvene ustanove i druge potencijalne prijavitelje te korisnike o mogućnostima Okvirnog programa EU-a tijekom cjelokupnog projektnog ciklusa te putem mrežnih stranica i društvenih mreža, informativnih i promotivnih materijala, fizičkih i virtualnih događanja
 • surađuje s nacionalnim tijelima i imenovanim predstavnicima nadležnima za Okvirni program EU-a kao i nacionalnim državnim i javnim tijelima te tijelima EU-a, znanstvenim i drugim institucijama
 • po imenovanju, provodi poslove i zadatke nacionalne osobe za kontakt za Okvirni program EU-a za pojedina područja programa te izvršava sve pripadajuće zadatke
 • po imenovanju, provodi poslove i zadatke člana programskog odbora za Okvirni program EU-a u skladu s uputama nadležnog ministarstva i Europske komisije
 • sudjeluje u međunarodnim projektima financiranima iz Okvirnog programa EU-a za razvoj mreža nacionalnih osoba za kontakt sukladno ugovornim odredbama i drugim uputama
 • sudjeluje u radnim skupinama relevantnih nacionalnih tijela i tijela EU-a vezano uz provedbu programa u nadležnosti Odjela
 • u djelokrugu svojih aktivnosti identificira, procjenjuje i upravlja operativnim rizicima te o tome izvješćuje voditelja Odjela
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke
 • sudjeluje u postupcima odabira novih radnika i u svojstvu mentora uvodi nove radnike u posao, prema potrebi
 • savjetuje nadređene osobe o pitanjima iz djelokruga svojih aktivnosti
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

5. suradnik u Odjelu za obrazovanje odraslih, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na rad u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili pripravnik
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, uz pomoć i potporu nadređene osobe
 • obavlja stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan Agencije, uz stalan nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe
 • informira i savjetuje potencijalne prijavitelje i korisnike tijekom cjelokupnog projektnog ciklusa te putem mrežnih stranica i društvenih mreža, informativnih i promotivnih materijala, fizičkih i virtualnih događanja
 • izrađuje i distribuira promotivne, informativne i edukativne materijale za informiranje potencijalnih korisnika i prijavitelja
 • priprema i objavljuje informacije o programima EU u nadležnosti putem mrežnih stranica i društvenih mreža i drugih platformi
 • sudjeluje u pripremi i objavi natječaja za aktivnosti programa u nadležnosti
 • sudjeluje u postupku prikupljanja projektnih prijedloga te njihove evaluacije
 • sudjeluje u postupku dodjele financijske potpore
 • sudjeluje u pripremi i izdavanju ugovora o dodjeli financijske potpore te njihovom praćenju
 • sudjeluje u provedbi primarnih kontrola nad korisnicima u svezi s realizacijom projekata i načinom trošenja dodijeljenih financijskih sredstava
 • obavlja analize izvješća korisnika
 • surađuje s nacionalnim državnim i javnim tijelima te EU tijelima, obrazovnim ustanovama i drugim institucijama
 • sudjeluje u radnim skupinama relevantnih nacionalnih i EU tijela vezano uz provedbu programa u nadležnosti Odjela
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

6. voditelj odjela sustava upravljanja i kontrole u Odjelu za programsku infrastrukturu i nabavu, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na rad u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • certifikat u području javne nabave
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
 • aktivno znanje rada na računalu
 • rukovoditeljske, komunikacijske i organizacijske kompetencije.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • upravlja radom Odjela i radnika (planira, organizira, koordinira, uspostavlja i kontrolira poslovne procese na razini Odjela) vezano uz poslove iz nadležnosti Odjela
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne, financijske i ljudske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova i zadataka iz nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima
 • neposredno i uz visoku razinu samostalnosti osigurava obavljanje najsloženijih poslova iz nadležnosti Odjela koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar Agencije i izvan nje
 • izvješćuje nadređene osobe o stanju izvršavanja poslova u Odjelu i predlaže mjere i radnje za unaprjeđenje obavljanja poslova
 • koordinira i izvršava poslove neophodne za osiguranje prostornih, tehničkih, administrativnih, informatičkih i drugih materijalnih uvjeta rada Agencije i provedbe programa EU-a
 • planira, koordinira i obavlja poslove javne i svake druge nabave za Agenciju u skladu s propisima te odgovara za zakonitost provedbe javne i svih drugih oblika nabave
 • prikuplja i obrađuje informacije te sudjeluje u izradi godišnjeg plana nabave za proračunsku godinu te njegovim izmjenama i dopunama
 • kontrolira i priprema dokumentaciju za nadmetanje te objavljuje poziv za nadmetanje u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina
 • sudjeluje u prikupljanju ponuda, otvaranju, pregledavanju i ocjenjivanju ponuda
 • izrađuje i kontrolira zapisnike, odluke i ostalu dokumentaciju vezanu uz provedbu i zaključivanje postupaka nabave
 • kontrolira i priprema ugovore s izabranim ponuditeljima
 • koordinira i objavljuje obavijesti o sklopljenim ugovorima u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina
 • planira, koordinira i izrađuje sva potrebna izvješća o provedenim nabavama prema tijelima nadležnim za sustav javne nabave u zakonskim rokovima
 • koordinira i izrađuje obvezno-pravne ugovore i obrasce
 • odgovoran je za ažuran registar ugovora i evidencija o vanjskim suradnicima na razini Agencije
 • koordinira i osigurava vođenje evidencije imovine Agencije
 • planira i koordinira provedbu godišnjeg popisa imovine i obveza
 • osigurava razvoj i održavanje sustava odgovarajućeg pohranjivanja i čuvanja/arhiviranja dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga na razini Agencije
 • planira i organizira sve poslove pisarnice, pošte i arhiviranja spisa i druge građe u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske i pravilima provedbe programa EU-a
 • surađuje s drugim državnim tijelima, nadležnim za sustav javne nabave i kontrolu postupaka javne nabave
 • surađuje s predstavnicima državnih i javnih tijela i, po potrebi, službenicima nadležnih tijela Europske komisije
 • sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradbu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz nadležnosti Odjela
 • osigurava pripremu i kontrolu službenih dokumenata te ovjerava dokumente pripremljene u Odjelu
 • planira te predlaže raspodjelu i preraspodjelu financijskih sredstava unutar Odjela
 • koordinira i priprema planove rada, izvješća, analize, upute, smjernice, procedure i ostale dokumente u okviru svoje nadležnosti
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije Odjela te odgovarajućeg revizorskog traga za aktivnosti Odjela
 • u okviru nadležnosti rada Odjela identificira, procjenjuje i upravlja operativnim rizicima te o tome izvješćuje nadređenu osobu
 • surađuje s drugim rukovoditeljima u svim poslovima iz njihove nadležnosti te osigurava komplementarnost aktivnosti Odjela s aktivnostima Agencije
 • sudjeluje u postupcima odabira novih radnika, u svojstvu mentora uvodi nove radnike u posao te prati njihov rad tijekom probnog rada
 • pruža stručnu i razvojnu potporu radnicima u svojoj nadležnosti
 • savjetuje nadređene osobe o pitanjima iz nadležnosti Odjela
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

7. referent u Odjelu za programsku infrastrukturu i nabavu, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na rad u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završena gimnazija ili srednja strukovna škola u četverogodišnjem trajanju društvene ili prirodne ili tehničke struke
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili pripravnik
 • položen ispit o stručnoj osposobljenosti za rad na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva
 • znanje engleskoga jezika
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, uz pomoć i potporu nadređene osobe
 • obavlja sve poslove pisarnice, pošte i arhiviranja spisa i drugoga gradiva u skladu s pozitivnim propisima RH i internim procedurama Agencije
 • daje upute o uredskom poslovanju za potrebe Agencije radnicima
 • sudjeluje u izradi Plana klasifikacijskih oznaka i drugih internih dokumenata vezanih uz rad pisarnice
 • ulaže predmete po arhivskim znakovima i vodi arhivsku knjigu
 • obavlja vanjsku i unutarnju dostavu pošte i spisa po ustrojstvenim jedinicama u Agenciji i sjedištima tijela na području grada Zagreba
 • obavlja poslove vođenja pismohrane i popisivanja arhivskoga gradiva
 • osigurava materijalno-fizičku zaštitu gradiva
 • izlučuje registraturna gradiva kojima su prošli rokovi čuvanja te priprema predaju arhivskoga gradiva HDA-u
 • izdaje gradiva na korištenje te o tome vodi evidenciju
 • radi na telefonskoj centrali i info-pultu Agencije (zaprima telefonske pozive i obavijesti te ih prosljeđuje mjerodavnoj osobi)
 • dodjeljuje potrebni uredski i potrošni materijal radnicima Agencije te vodi skladište uredskoga i potrošnoga materijala
 • osigurava redovitu otpremu staroga papira, kartona i kutija
 • obavlja i druge administrativne poslove vezane uz potrebe Odjela i Agencije
 • fotokopira, zaprima, prosljeđuje i šalje elektroničke poruke i pismena
 • daje usmene i telefonske obavijesti prema nalogu nadređene osobe
 • ispunjava razne tiskanice i obrasce te vodi njihovu evidenciju
 • surađuje s nacionalnim državnim i javnim tijelima te tijelima EU-a
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke
 • vodi bilješke na sastancima, prema potrebi
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

8. referent u Odjelu za programsku infrastrukturu i nabavu, 1 izvršitelj na određeno vrijeme na rad u punom radnom vremenu kao zamjena za privremeno nenazočnog djelatnika, do povratka nenazočnog djelatnika na rad u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završena gimnazija ili srednja strukovna škola u četverogodišnjem trajanju društvene ili prirodne ili tehničke struke
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili pripravnik
 • položen ispit o stručnoj osposobljenosti za rad na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva
 • znanje engleskoga jezika
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, uz pomoć i potporu nadređene osobe
 • obavlja sve poslove pisarnice, pošte i arhiviranja spisa i drugoga gradiva u skladu s pozitivnim propisima RH i internim procedurama Agencije
 • daje upute o uredskom poslovanju za potrebe Agencije radnicima
 • sudjeluje u izradi Plana klasifikacijskih oznaka i drugih internih dokumenata vezanih uz rad pisarnice
 • ulaže predmete po arhivskim znakovima i vodi arhivsku knjigu
 • obavlja vanjsku i unutarnju dostavu pošte i spisa po ustrojstvenim jedinicama u Agenciji i sjedištima tijela na području grada Zagreba
 • obavlja poslove vođenja pismohrane i popisivanja arhivskoga gradiva
 • osigurava materijalno-fizičku zaštitu gradiva
 • izlučuje registraturna gradiva kojima su prošli rokovi čuvanja te priprema predaju arhivskoga gradiva HDA-u
 • izdaje gradiva na korištenje te o tome vodi evidenciju
 • radi na telefonskoj centrali i info-pultu Agencije (zaprima telefonske pozive i obavijesti te ih prosljeđuje mjerodavnoj osobi)
 • dodjeljuje potrebni uredski i potrošni materijal radnicima Agencije te vodi skladište uredskoga i potrošnoga materijala
 • osigurava redovitu otpremu staroga papira, kartona i kutija
 • obavlja i druge administrativne poslove vezane uz potrebe Odjela i Agencije
 • fotokopira, zaprima, prosljeđuje i šalje elektroničke poruke i pismena
 • daje usmene i telefonske obavijesti prema nalogu nadređene osobe
 • ispunjava razne tiskanice i obrasce te vodi njihovu evidenciju
 • surađuje s nacionalnim državnim i javnim tijelima te tijelima EU-a
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke
 • vodi bilješke na sastancima, prema potrebi
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

9. viši savjetnik 1 u Odjelu za pravne poslove i ugovaranje EU-projekata, 1 izvršitelj na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno nenazočnog djelatnika, do povratka nenazočnog djelatnika na rad u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih znanosti
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja najsloženije poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, potpuno samostalno uz samoinicijativnu primjenu stečenih znanja i vještina
 • obavlja najsloženije stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar Agencije i izvan nje, uz povremeni nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe
 • prati i analizira propise i zakonodavni okvir iz područja nadležnosti Agencije te predlaže rješenja i poboljšanje mjera u svrhu lakšeg i kvalitetnijeg sudjelovanja hrvatskih korisnika u programima EU-a i poslovanja Agencije
 • pruža pravnu podršku po svim pitanjima relevantnim za zakonito i učinkovito poslovanje Agencije
 • pruža pravnu podršku odnosno pravno savjetovanje radnicima Agencije i korisnicima u provedbi programa, mreža, inicijativa i projekata te ostalih aktivnosti u nadležnosti Agencije
 • priprema predloške ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i predloške dodataka Europske komisije u suradnji s Odjelom za osiguranje kvalitete programa EU-a i voditeljima programskih odjela
 • priprema dodatke ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava u suradnji s kolegama iz programskih odjela
 • izrađuje i redovito ažurira predloške ugovora o djelu i ugovora o poslovnoj suradnji za vanjske suradnike Agencije koji obavljaju poslove vezane uz provedbu programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti i opće poslovanje Agencije
 • sudjeluje na uvodnim sastancima za korisnike radi predstavljanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
 • po potrebi sudjeluje u nadzornim posjetima korisnika zajedno s programskim kolegama i kolegama iz Odjela za projektne financije
 • sudjeluje u postupku suspenzije akreditacije, oznake kvalitete i projekata u okviru programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti
 • provodi postupak raskida ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
 • sudjeluje u praćenju i vođenju sudskih postupaka vezanih za poslovanje Agencije
 • izrađuje nacrte općih i pojedinačnih akata Agencije
 • pruža podršku Uredu ravnatelja u pripremi dokumentacije za Upravno vijeće
 • izrađuje ili sudjeluje u izradi ugovora o financijskom doprinosu s drugim europskim nacionalnim agencijama
 • obavlja poslove vezane uz kadrovske poslove i radne odnose radnika Agencije (priprema, koordinira i provodi natječaje za radna mjesta, vodi evidencije o radnicima i radnom vremenu, godišnjim odmorima i izbivanjima te o regulaciji statusa mirovinskog i zdravstvenog osiguranja radnika Agencije, obavlja poslove vezane uz prekid radnog odnosa radnika, izrađuje ugovore o radu i drugu radno-pravnu dokumentaciju, priprema podatke za obračun plaće i dr.)sudjeluje u izradi i ažuriranju internih dokumenata i akata iz područja ljudskih potencijala
 • organizira stručna usavršavanja i osposobljavanja za radnike i rukovoditelje Agencije (uključujući i formalno obrazovanje i interno početno osposobljavanje)
 • sudjeluje u izvedbenim procesima vezanim za razvoj radnika Agencije, stvaranje i unaprjeđenje organizacijske kulture i uspješnosti (mjerenje organizacijske klime, mjerenje rezultata implementiranih inicijativa, godišnji razvojni razgovori, procesi i aktivnosti motiviranja radnika)
 • sudjeluje u procesima kreiranja i provedbe inicijativa i aktivnosti za motiviranje radnika te mjerenju uspješnosti njihove implementacije
 • upravlja dokumentacijom iz područja ljudskih potencijala, osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada
 • izrađuje statistička izvješća te akcijske planove vezane za strukturu zaposlenika i trendove fluktuacije i absentizma
 • izrađuje očitovanja na europske i nacionalne propise u izradi i prijedloge zakonodavnih akata ili njihovih izmjena i dopuna
 • prati i ispunjava prava i obveze radnika i Agencije koji proizlaze iz radno pravnog odnosa
 • obavlja poslove povjerljivog savjetnika i povjerenika za etiku
 • obavlja poslove koji se odnose na pristup informacijama i zaštitu osobnih podataka
 • provodi ili osigurava provedbu interne edukacije radnika u vezi tema iz svoje nadležnosti
 • obavlja poslove koji se odnose na zaštitu na radu i zaštitu od požara
 • surađuje s nacionalnim državnim i javnim tijelima te tijelima EU-a
 • sudjeluje u radnim skupinama nacionalnih tijela i tijela EU-a vezano uz provedbu poslova u nadležnosti Odjela
 • u djelokrugu svojih aktivnosti identificira, procjenjuje i upravlja operativnim rizicima te o tome izvješćuje voditelja Odjela
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada
 • izrađuje dokumentaciju za pokretanje postupka nabave roba, usluga i radova iz nadležnosti Odjela
 • koristi IT-alate iz svoje nadležnosti te prati, analizira i predlaže njihovo unaprjeđenje
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke
 • sudjeluje u postupcima odabira novih radnika i u svojstvu mentora uvodi nove radnike u posao, prema potrebi
 • savjetuje nadređene osobe o pitanjima iz djelokruga svojih aktivnosti
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

10. savjetnik u Odjelu za visoko obrazovanje – partnerske zemlje, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na rad u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti
 • najmanje tri (3) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja složenije poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, uglavnom samostalno uz primjenu stečenih znanja i vještina
 • obavlja složenije stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar Agencije i izvan nje, uz nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe
 • informira i savjetuje potencijalne prijavitelje i korisnike tijekom cjelokupnog projektnog ciklusa te putem mrežnih stranica i društvenih mreža, informativnih i promotivnih materijala, fizičkih i virtualnih događanja
 • izrađuje i distribuira promotivne, informativne i edukativne materijale za informiranje potencijalnih korisnika i prijavitelja
 • priprema i objavljuje informacije o programima EU-a u nadležnosti putem mrežnih stranica i društvenih mreža i drugih platformi
 • sudjeluje u pripremi i objavi natječaja za aktivnosti programa u nadležnosti
 • vodi postupak prikupljanja projektnih prijedloga te njihove evaluacije
 • sudjeluje u postupku dodjele financijske potpore
 • sudjeluje u pripremi i izdaje ugovore o dodjeli financijske potpore te prati njihovo izvršenje
 • sudjeluje u provedbi primarnih kontrola nad korisnicima u vezi s realizacijom projekata i načinom trošenja dodijeljenih financijskih sredstava
 • obavlja analize izvješća korisnika
 • pruža općenite informacije o centraliziranim aktivnostima programa EU-a u nadležnosti
 • provodi aktivnosti predstavljanja visokog obrazovanja RH u inozemstvu
 • surađuje s nacionalnim državnim i javnim tijelima te tijelima EU-a, obrazovnim ustanovama i drugim institucijama
 • provodi mreže, inicijative i projekte EU-a u skladu s ugovornim odredbama i drugim uputama
 • sudjeluje u radnim skupinama relevantnih nacionalnih tijela i tijela EU-a vezano uz provedbu programa u nadležnosti Odjela
 • u djelokrugu svojih aktivnosti identificira, procjenjuje i upravlja operativnim rizicima te o tome izvješćuje voditelja Odjela
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke
 • savjetuje nadređene osobe o pitanjima iz djelokruga svojih aktivnosti
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

11. viši savjetnik 1 u Odjelu za projektno računovodstvo, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na rad u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih znanosti
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
 • aktivno znanje rada na računalu.

Opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • obavlja najsloženije poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, potpuno samostalno uz samoinicijativnu primjenu stečenih znanja i vještina
 • obavlja najsloženije stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar Agencije i izvan nje, uz povremeni nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe
 • savjetuje korisnike i radnike Agencije u pitanjima računovodstvene provedbe EU projekata
 • radi izračun financijskog kapaciteta za projektne prijavitelje
 • radi obračuni isplate stipendija i doprinosa za zdravstveno osiguranje za stipendiste
 • provodi aktivnosti računovodstvenog poslovanja Agencije
 • priprema dokumentaciju i podatke za izradu financijskog plana Agencije
 • prati izvršenje financijskog plana Agencije
 • priprema podatke za izradu plana nabave za svaku proračunsku godinu
 • unosi podatke u financijsko-računovodstvene sustave i sustav državne riznice
 • unosi podatke za knjiženje
 • unosi podatke u glavnu knjigu
 • evidentira poslovne promjene
 • kontrolira suštinsku, računsku i formalnu ispravnost dokumentacije iz područja materijalno-financijskog poslovanja
 • priprema podatke i dokumentaciju za sve vrste isplata iz svih izvora financiranja, uključujući EU sredstva
 • prikuplja i obrađuje podatke za izvješća o financijskom poslovanju Agencije, uključujući financijske izvještaje prema Europskoj komisiji
 • usklađuje stanje prenesenih sredstava i obveza iz svih izvora financiranja na kraju obračunskog razdoblja sa sustavom riznice
 • priprema dokumentaciju u svrhu zakonodavstva vezanog za fiskalnu odgovornost
 • surađuje s nacionalnim državnim i javnim tijelima te tijelima EU-a
 • u djelokrugu svojih aktivnosti identificira, procjenjuje i upravlja operativnim rizicima te o tome izvješćuje voditelja Odjela
 • osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada
 • odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke
 • sudjeluje u postupcima odabira novih radnika i u svojstvu mentora uvodi nove radnike u posao, prema potrebi
 • savjetuje nadređene osobe o pitanjima iz djelokruga svojih aktivnosti
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe.

Ovaj se natječaj pod istim uvjetima odnosi na osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je uz prijavu priložiti propisane dokaze i potvrde o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017, 98/19, 84/21, 156/23) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapo....

Dokumenti koje kandidati moraju dostaviti (neovisno o dokumentaciji dostavljenoj na ranijim natječajima):

 • 1. životopis na engleskom i hrvatskom jeziku, isključivo u najnovijoj verziji Europass životopisa iz 2020. u .pdf formatu dostupnom na https://europa.eu/europass/hr,
 • 2. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku uz obveznu naznaku rednog broja i naziva radnog mjesta,
 • 3. presliku osobne iskaznice (obje strane), putovnice ili domovnice,
 • 4. presliku dokaza o stečenoj razini visokog obrazovanja (preslika diplome, a uz inozemne obrazovne kvalifikacije dokaz o provedenom postupku priznavanja u svrhu zapošljavanja),
 • 5. radnu knjižicu ili elektronički zapis o radno-pravnom statusu kandidata za zapošljavanje ili drugu odgovarajuću potvrdu iz evidencije HZMO-a iz koje je vidljivo razdoblje trajanja staža osiguranja i razina obrazovanja, odnosno prijave na mirovinsko osiguranje,
 • 6. potvrda prijašnjeg poslodavca, ugovori i druga odgovarajuća dokumentacija iz koje je vidljivo iskustvo rada na odgovarajućim poslovima stečeno izvan radnog odnosa ili iskustvo rada na sličnim poslovima, ako ono odgovara potrebama radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje,
 • 7. presliku uvjerenja, ne starijeg od 6 mjeseci od dana objave natječaja, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

U motivacijskom pismu treba jasno obrazložiti motivaciju i interes za prijavljeno radno mjesto. U slučaju prijave na više radnih mjesta, zasebno motivacijsko pismo podnosi se za svako radno mjesto uz obveznu naznaku rednog broja i naziva radnog mjesta, a ostala natječajna dokumentacija dostavlja se u jednom primjerku.

Radnim iskustvom prvenstveno se smatra radni staž. Radnim stažem smatra se radno iskustvo kandidata za zapošljavanje stečeno tijekom radnog odnosa, a koje je evidentirano pri HZMO-u. Dokazuje se radnom knjižicom, elektroničkim zapisom o radno-pravnom statusu kandidata za zapošljavanje ili drugom odgovarajućom potvrdom iz evidencije HZMO-a iz kojih je vidljivo razdoblje trajanja staža osiguranja i razina obrazovanja, odnosno prijave na mirovinsko osiguranje. Iznimno se umjesto radnog staža može priznati i iskustvo rada na odgovarajućim poslovima stečeno izvan radnog odnosa (volontiranjem, radom preko ugovora o djelu, radom na studentskim poslovima i sl.) ili iskustvo rada na sličnim poslovima, ako ono odgovara potrebama radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje, o čemu posebnu odluku donosi ravnatelj Agencije, na temelju priložene dokumentacije kojom se potvrđuje iskustvo rada i vrsta posla.

Dokumenti na drugom jeziku osim hrvatskoga moraju biti prevedeni na hrvatski jezik te ovjereni od strane sudskog tumača.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani u daljnji natječajni postupak koji se sastoji od pisanog testiranja i selekcijskog razgovora (jedan ili dva kruga razgovora). Između dana pozivanja i dana pisanog testiranja mora proteći najmanje 5 dana.

Pisano testiranje uključuje i psihologijsko testiranje. Kandidati koji su pristupili psihologijskom testiranju Agencije za mobilnost i programe Europske unije unatrag 12 mjeseci računajući od dana raspisivanja ovog natječaja u Narodnim novinama, neće se uputiti na ponovno psihologijsko testiranje, već će im se priznati rezultati posljednjeg psihologijskog testiranja.

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju znanja i prošli bodovni prag, i to deset najboljih kandidata po rezultatu testiranja znanja po pojedinom radnom mjestu. Ako je na testiranju znanja zadovoljilo manje od deset kandidata, na intervju će se pozvati svi kandidati koji su prošli bodovni prag. Ako nitko od kandidata nije zadovoljio na testiranju znanja, na intervju se može pozvati kandidat koji je ostvario najviši broj bodova, odnosno svaki sljedeći kandidat redom prema ostvarenom broju bodova.

Na temelju rezultata testiranja i selekcijskog razgovora ravnatelj donosi odluku o odabiru kandidata ili poništenju natječaja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se nakon objave u Narodnim novinama zaključno sa 26. svibnja 2024.:

- putem e-mail adrese: croatia@antal.com (predmet: natječaj, ime, prezime – radno mjesto br. (redni broj) i naziv radnog mjesta)

- osobno ili poštom na adresu:
Auris Holt d.o.o. – Antal international Network - Croatia
Visočička 11
10 000 Zagreb

s naznakom “Za natječaj za zapošljavanje – radno mjesto br. (redni broj) i naziv radnog mjesta“.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane telefaksom, neće se razmatrati. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća. Pravovremenom prijavom smatra se ona prijava koja je zaprimljena (putem e-mail adrese za prijavu, osobno ili poštom) prije ili na zadnji dan roka, a ako je poslana preporučenom poštom, dan predaje pošti smatra se danom zaprimanja.

O obradi Vaših osobnih podataka možete pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka dostupnoj na https://ampeu.hr/o-nama/obrada....