Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

EITA – Europska nagrada za inovativno poučavanje, 2024. godina

Europska komisija je 2021. godine, u okviru Komunikacije o uspostavi europskog prostora obrazovanja do 2025. godine, utemeljila Europsku nagradu za inovativno poučavanje ("The European Innovative Teaching Award" - EITA).

Freepik

Specifični ciljevi Europske nagrade za inovativno poučavanje su: 

 • proslaviti postignuća nastavnika i škola te učiniti njihov rad vidljivijim, 
 • utvrditi i promicati iznimne prakse poučavanja i učenja, 
 • poticati uzajamno učenje nastavnika i osoblja škole, 
 • isticati vrijednost programa Erasmus+ za europsku suradnju nastavnika. 

Tijekom programskog razdoblja 2021. – 2027. svake se godine dodjeljuju do četiri nagrade po zemlji sudionici programa Erasmus+, po jedna za svaku od sljedećih kategorija: 

 • rani i predškolski odgoj i obrazovanje,  
 • osnovnoškolsko obrazovanje,  
 • srednjoškolsko obrazovanje, 
 • škole u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (strukovne škole).  

Agencija za mobilnost i programe EU sastavit će konačan popis projekata kojima će se dodijeliti Europska nagrada za inovativno poučavanje u odgovarajućim kategorijama.

Pexels

Kriteriji prihvatljivosti i odabira

Postupkom odabira koji je ustanovila Agencija za mobilnost i programe EU odabrat će se uspješni projekti za dodjelu Europske nagrade za inovativno poučavanje na temelju sljedećih kriterija. 

Kriteriji prihvatljivosti 

Nacionalne agencije u svakoj zemlji sudionici programa trebale bi odabrati projekte kojima će se dodijeliti Europska nagrada za inovativno poučavanje među završenim projektima u okviru Ključne aktivnosti 1 (projekti mobilnosti u svrhu učenja) i Ključne aktivnosti 2 (projekti partnerstva) programa Erasmus+.

U pravilu bi za EITA-u trebalo razmotriti završene projekte koji su započeli između 2019. i 2023. godine. Nacionalna agencija trebala bi birati dobitnike samo među vlastitim sufinanciranim projektima. Projekt koji je dobio EITA-u prethodnih godina ne može se ponovno uzeti u obzir.

Napomena: To znači da se u obzir mogu uzeti samo KA219/KA229 matični projekti. U iznimnim slučajevima, kada dotična nacionalna agencija nema na raspolaganju dovoljno velik broj završenih projekata iz navedenog razdoblja, može razmotriti projekte koji su financirani tijekom prethodnih godina programa Erasmus+.

Završenim projektom se smatra projekt čije je završno izvješće uredno podneseno, ocijenjeno i zaključeno u administrativnom smislu.

Nacionalne agencije mogu smanjiti broj projekata koji se uzimaju u obzir pri odabiru određivanjem višeg ili nižeg praga bodova dobivenih u završnoj fazi izvješća. To bi se moglo dogoditi zbog sveukupnog velikog broja dodijeljenih projekata koje treba ocijeniti, potrebe za uravnoteženjem nedovoljno zastupljenih sektora, nedostatka konkretnih informacija u opisima projekata itd.

Kriteriji odabira – tematski prioritet 

Komisija svake godine definira tematsko područje koje projekti moraju obuhvatiti kako bi se mogli razmatrati za Europsku nagradu za inovativno poučavanje. Godišnja tema EITA-e za 2024. godinu „Dobrobit u školi“ u vezi je s provedbom inicijative Putevi do školskog uspjeha.

Godišnja tema istražuje izgradnju sustavnog, cjelovitog školskog pristupa dobrobiti i mentalnom zdravlju u školama. Sljedeće informacije pružaju široko razumijevanje različitih elemenata unutar ovog pristupa.

Pri organizaciji postupka odabira, relevantni projekti koji se bave godišnjom temom mogu se utvrditi na temelju ključnih riječi ili prioriteta/tema, dostupnih na obavijesnim pločama programa Erasmus+ i platformi za rezultate projekata Erasmus+ (na primjer, „dobrobit“, „mentalno zdravlje“ , „tjelesno zdravlje“, „zdravi izbori“, „rješavanje problema“, „rješavanje sukoba“, „suradnja“, „otpornost“, „osjećaj vlastite vrijednosti“, „empatija“, „suosjećanje“, „glasovi učenika“, „društveno i emocionalno učenje“, „osjećaj pripadnosti“, „školsko ozračje“, „vrijeme ispred ekrana“, „digitalna distrakcija“, „odmor i igra“, „prehrana“, „tjeskoba“, „depresija“, „ovisnost“, „nasilničko ponašanje”, „internetsko nasilje“, „nasilje u školi“, „rad s roditeljima“ itd.). Teme povezane s inovacijskim obilježjima navedene u tablici za evaluaciju također mogu poslužiti kao potencijalne „ključne riječi”.

Kriteriji za dodjelu – inovacijska obilježja 

EITA će se dodjeljivati na temelju sljedećih kriterija. Svaki kriterij treba se ocijeniti na ljestvici od 1 (loše) do 10 (izvrsno):  

Korištene metodologije

Na koji su način pristupi poučavanju i učenju koji su razrađeni i provedeni u projektu inovativni?

 • Multidisciplinarni pristupi
 • Razvoj ključnih kompetencija (znanje, vještine i stavovi) i vrednovanje (formativno vrednovanje)
 • Povezivanje formalnog, neformalnog i informalnog učenja
 • Uključenost, sudjelovanje, suradnja
 • Aktivna uloga učenika u procesu učenja
 • Suradnja s vanjskim dionicima

Inovacijska okružja

Na koji način okružja za učenje u projektu podupiru inovativne pristupe poučavanju i učenju?

 • Škole kao pokretači inovacija
 • Stvaranje pozitivnog školskog ozračja
 • Održiva uporaba raspoloživih resursa
 • Cjelovit pristup školovanju
 • Međusektorska suradnja (osobito sa zdravstvom, socijalnim službama, pravosuđem itd.)

Uloga nastavnika

Na koji način nastavnici/obrazovni djelatnici uključeni u projekt utječu na inovativne procese poučavanja i učenja?

 • Djelovanje nastavnika kao inovatora
 • Dobrobit učitelja i nastavnika
 • Nastavničke kompetencije
 • Suradnja nastavnika i suradničko učenje

Učinak i rezultati

Kakav je učinak inovativnih procesa poučavanja i učenja koji su razrađeni i provedeni u projektu?

 • Izravan učinak na ciljane skupine u projektu
 • Uključivanje sudionika s manje mogućnosti
 • Učinak prelijevanja (na ostale učenike, nastavnike, škole, lokalne zajednice i roditelje)