Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Inicijative za učenje o Europskoj uniji – Jean Monnet akcije

Predajete u školi i želite svojim učenicima u nastavi predstaviti Europsku uniju? Istražite novu Inicijativu za učenje o Europskoj uniji jer je iznimno važno da mladi dobro razumiju političke sustave u kojima žive i na koji način pripadnost EU-u utječe na njihov život. Našem društvu potrebni su aktivni građani koji će doprinositi oblikovanju vlastitog svijeta. Zato je za mlade, ali i za nas same, dobro da znamo kakve nam koristi nudi.

Djevojčice izlaze iz škole, u gornjem lijevom kutu nalazi se u krugu fotografija mlade djevojke koja stoji za govornicom i drži govor

Inicijativama za učenje o EU-u podupirat će se škole i ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, čime će im se omogućiti da u svoje programe uključe sadržaje o temama povezanima s EU-om (među ostalim, o demokraciji, povijesti EU-a, načinu funkcioniranja EU-a, kulturnoj raznolikosti). Aktivnosti bi trebale biti uključene u nastavu tijekom školske godine, a mogle bi uključivati projektne tjedne, studijske posjete i druge aktivnosti. Više o kriterijima za prijavu i pravilima financiranja za inicijative učenja o EU-u u okviru programa Jean Monnet možete pročitati na mrežnoj stranici Europske komisije.

Ustanove mogu izraditi sadržaje o pitanjima povezanima s EU-om i same osmisliti načine učenja ili uz potporu visokih učilišta ili drugih relevantnih organizacija (nevladine organizacije, udruge, itd.). Aktivnosti organizirane u skladu s ovom inicijativom potaknut će učenje o Europskoj uniji na poticajan način. Pomoći će učenicima da ojačaju osjećaj pripadnosti EU-u, osvijeste njegov utjecaj na svoje živote i bolje razumiju mehanizme i politike EU-a.

Djevojka ogrnuta zastavom EU na rolama

Ciljevi aktivnosti

Inicijativama za učenje o EU-u u okviru programa Jean Monnet potaknut će se uvođenje perspektive Europske unije u obrazovnu kulturu škola i ustanova za strukovno obrazovanje i osposobljavanje te pridonijeti jačanju europskog identiteta i aktivnog građanstva među učenicima, učiteljima i nastavnicima.

 • Pomoći učiteljima i nastavnicima da na zanimljive načine poučavaju o EU-u te da svojim učenicima prenose činjenice i znanja o Europskoj uniji.
 • Poboljšati ishode učenja o temama povezanima s EU-om.
 • Povećati razinu znanja o EU-u u školama.
 • Stvoriti interes za Europsku uniju te uspostaviti temelj za veće sudjelovanje učenika i studenata u demokratskom procesu i pružiti im potrebna znanja i vještine kako bi mogli postati aktivni građani.

Kreativnost se isplati, a više o zanimljivim iskustvima škola koje već poučavaju o EU-u pročitajte u internetskoj brošuri „Učenje o EU-u u školi”. Za inspiraciju vam može poslužiti i stranica „Kutak za učenje” na kojoj možete pronaći mnoštvo materijala o EU-u za učenje, poučavanje i povezivanje na svim jezicima i za sve dobne skupine.

Školski ruksak na tlu ispred stepenica, u lijevom gornjem kutu je krug s fotografijom otvorenog kofera u kojemu su složena majica, rokovnik, naočale i novčanik.