Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2024. godinu

Europska komisija objavila je poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2024. godinu kojim potiče sve zainteresirane da aktivno sudjeluju i predstave svoje projekte koji će doprinijeti inovacijama i razvoju obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u Europi.

Četvero mladih ljudi u učionici

Za financiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Nadalje, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za financiranje za mobilnost u svrhu učenja za mlade i osobe koje rade s mladima, aktivnosti sudjelovanja mladih i aktivnosti uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU.

Pozivom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti:

1. Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

 • Mobilnost u svrhu učenja za pojedince u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.
 • Aktivnosti sudjelovanja mladih.
 • DiscoverEU – aktivnosti uključivanja.
 • Virtualne razmjene u visokom obrazovanju i među mladima.
 • Mobilnost osoblja u području sporta.

2. Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja organizacija i institucija

 • Suradnička partnerstva.
 • Mala partnerstva.
 • Partnerstva za izvrsnost, uključujući centre strukovne izvrsnosti i Akademije za stručno usavršavanje učitelja.
 • Aktivnosti Erasmus Mundus.
 • Partnerstva za inovacije, poput saveza za inovacije.
 • Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, mladih i sporta.
 • Neprofitna europska sportska događanja.

3. Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška razvoju politika i suradnji

 • Mladi Europe zajedno.
 • aktivnosti Jean Monnet:

- aktivnosti Jean Monnet u području visokog obrazovanja

- aktivnosti Jean Monnet u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja.

Rokovi za podnošenje prijava

Svi rokovi za podnošenje prijava navedeni su u nastavku prema briselskom vremenu.

Ključna aktivnost 1

Mobilnost pojedinaca u području visokog obrazovanja

20. veljače 2024. u 12:00

Mobilnost pojedinaca u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, odgoju i općem obrazovanju te obrazovanju odraslih

20. veljače 2024. u 12:00

Mobilnost osoblja u području sporta

20. veljače 2024. u 12:00

Međunarodna mobilnost koja uključuje treće zemlje koje nisu pridružene programu

20. veljače 2024. u 12:00

Erasmus akreditacije u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, odgoja i općeg obrazovanja i obrazovanja odraslih

1. listopada 2024. u 12:00

Erasmus akreditacije u području mladih

1. listopada 2024. u 12:00

Mobilnost pojedinaca u području mladih

20. veljače 2024. u 12:00

Mobilnost pojedinaca u području mladih

1. listopada 2024. u 12:00

Aktivnosti uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU

20. veljače 2024. u 12:00

Virtualne razmjene u području visokog obrazovanja i mladih

25. travnja 2024. u 17:00

Ključna aktivnost 2

Suradnička partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, osim onih za koja se prijavljuju europske nevladine organizacije

5. ožujka 2024. u 12:00

Suradnička partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih za koja se prijavljuju europske nevladine organizacije

5. ožujka 2024. u 17:00

Suradnička partnerstva u području sporta

5. ožujka 2024. u 17:00

Suradnička partnerstva u području mladih, osim onih za koja se prijavljuju europske nevladine organizacije

1. listopada 2024. u 12:00

Mala partnerstva u području odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovanja odraslih i mladih

5. ožujka 2024. u 12:00

Mala partnerstva u području odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovanja odraslih i mladih

1. listopada 2024. u 12:00

Mala partnerstva u području sporta

5. ožujka 2024. u 17:00

Centri strukovne izvrsnosti

7. svibnja 2024. u 17:00

Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+

6. lipnja 2024. u 17:00

Aktivnosti Erasmus Mundus

15. veljače 2024. u 17:00

Savezi za inovacije

7. ožujka 2024. u 17:00

Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja

8. veljače 2024. u 17:00

Jačanje kapaciteta u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

29. veljače 2024. u 17:00

Jačanje kapaciteta u području mladih

6. ožujka 2024. u 17:00

Jačanje kapaciteta u području sporta

5. ožujka 2024. u 17:00

Neprofitna europska sportska događanja

5. ožujka 2024. u 17:00

Ključna aktivnost 3

Mladi Europe zajedno

7. ožujka 2024. u 17:00

Mreže i aktivnosti Jean Monnet

1. veljače 2024. u 17:00

Zemlje koje mogu u potpunosti sudjelovati u programu obuhvaćaju 27 država članica Europske unije, prekomorske zemlje i područja, te treće zemlje pridružene programu, uključujući države EFTA-e/EGP-a (Island, Lihtenštajn, Norveška) te zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u (Republika Turska, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija).

NOVO: u okviru Natječaja 2024. uvedeno je ograničenje broja novih Erasmus akreditacija koje se mogu dodijeliti najbolje ocijenjenim projektnim prijedlozima u području odgoja i općeg obrazovanja i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja:

-  15 akreditacija u području odgoja i općeg obrazovanja,
-  10 akreditacija u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Ograničenje se ne odnosi na Erasmus akreditacije u području obrazovanja odraslih.

Napomena: Budući da je i u 2024. godini hrvatski nacionalni prioritet za Erasmus+ projekte Okoliš i borba protiv klimatskih promjena - svi projekti koji u okviru projektnog formata Partnerstva za suradnju pridonose važnosti zaštite okoliša i ublažavanja klimatskih promjena smatraju se relevantnima za nacionalni prioritet. Stoga pozivamo organizacije koje se žele baviti temama u području zaštite okoliša i ublažavanja klimatskih promjena da uključe navedeni prioritet u svoje prijave.

Ukupni indikativni proračun za Republiku Hrvatsku u okviru decentraliziranih aktivnosti iznosi 44.308.784.00 eura. Detalji o bespovratnim sredstvima i trajanju projekata ovise o vrsti projekta, prihvatljivim prijaviteljima i broju partnera uključenih u projekt.

Cjelovite informacije o načinima sudjelovanja dostupne su u Vodiču kroz program Erasmus+ za 2024. godinu.

Prijavni obrasci dostupni su na službenim internetskim stranicama Europske komisije.

Tekst Poziva dostupan je na svim službenim jezicima Europske unije.