Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en
INFORMIRAMO, INSPIRIRAMO I MOTIVIRAMO

Širenje informacija o projektu i njegovim učincima

ilustracija diseminacije i širenja rezultata

Glavna značajka diseminacije je to da ona traje i nakon što projekt završi. To je važan kriterij uspješnosti projekata, njihove održivosti te opravdanosti ulaganja sredstava EU.

Diseminacija i korištenje rezultata

Prilikom provedbe projekata financiranih u okviru programa Erasmus+, kao i diseminacije i korištenja rezultata, potrebno je voditi računa o obvezama vezanim uz vidljivost projekata. Da bi diseminacija bila uspješna, ključan je kvalitetan diseminacijski plan koji treba odgovoriti na temeljno pitanje: Zbog čega želimo širiti informacije o našem projektu i njegovim rezultatima?

Dvije učenice i jedan učenik I. osnovne škole Varaždin predstavljaju svoju edukativnu Erasmus+ igru Angels and Dragon
Primjer diseminacije inspirativnog projekta na Inspiracijskom Caféu 2019. u organizaciji AMPEU: I. osnovna škola Varaždin s partnerima iz inozemstva kroz Erasmus+ projekt Igrifikacijom do boljih rezultata - nauči me igrati! je edukativnu igru iz Erasmus+ projekta Angels and Dragon koja u potpunosti pokriva nastavne sadržaje iz povijesti i geografije za 7. i 8. razred osnovne škole. Foto: Ivan Mijić za AMPEU

Imajte na umu da kvalitetan plan za diseminaciju može donijeti dodatne bodove projektu. No, isto tako loša diseminacija može rezultirati negativnim bodovima.

Često pričamo o vidljivosti i o diseminaciji te o iskorištavanju rezultata, no ne bismo ih trebali poistovjećivati. Vidljivost je samo jedan korak na diseminacijskom putu. Promotivnim aktivnostima podižemo vidljivost projektnih rezultata i to se uglavnom događa dok projekt traje. Diseminacija je usko povezana sa širenjem i iskorištavanjem rezultata. Nužno je osigurati da projektni rezultati žive i nakon što projekt završi. To znači da ih koriste oni kojima su namijenjeni te da motivira druge da se i sami odvaže realizirati svoje projektne ideje kroz program Erasmus+.

Koncem studenog 2021. godine Europska komisija je objavila vrlo korisnu publikaciju s uputama o komuniciranju i podizanju vidljivosti projekata financiranih sredstvima Europske unije.

U osmišljavanju, planiranju i provedbi komunikacijskih aktivnosti može vam pomoći "Vodič za uspješnu komunikaciju o projektu" koji je izradila Europska komisija u suradnji s Europskom izvršnom agencijom za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Korištenje logotipa

Dosta je važno da prilikom diseminacije projekta vodite računa o vidljivosti simbola Europske unije. Prema ugovoru o dodjeli financijske potpore za projekt u okviru programa Erasmus+ korisnici su u svakoj komunikaciji ili publikaciji vezanoj za projekt koju izda korisnik, uključujući one na konferencijama, seminarima ili bilo kakvim promidžbenim materijalima (kao što su brošure, letci, posteri, prezentacije) dužni navesti da je projekt sufinancirala Unija te mora imati otisnut simbol Europske unije, službeni logotip „Sufinancira Europska unijaˮ uz simbol EU-a na komunikacijskom materijalu, u skladu sa smjernicama koje se odnose na pravilnu primjenu logotipa.

S lijeve strane nalazi se zastava Europske unije, pored zastave piše plavim slovima "Sufinancira Europska unija"

Važno je imati na umu kako su korisnici programa Erasmus+ koji ugovore projekte od 2021. do 2027. obavezni koristiti logotip „Sufinancira Europska unijaˮ. Istovremeno, uz taj logotip korisnici nisu obavezni koristiti Erasmus+ logotip koji prema pravilima iz 2023. godine više ne sadržava amblem Europske unije već samo naziv programa s uključenim sloganom "Obogaćuje živote, širi vidike".

Logotipi za preuzimanje

Erasmus+ logotip 2023-2027 HR

Erasmus+ logotip 2023-2027 EN

Sufinancira EU logotip HR

Sufinancira EU logotip EN

AMPEU logotip HR

AMPEU logotip EN

Izjava o odricanju odgovornosti

Izjavom o odricanju od odgovornosti isključuje se odgovornost Agencije za mobilnost i programe Europske unije i Europske komisije za provedbu projekta korisnika odnosno za informacije iznesene u komunikacijskim materijalima. U svakoj komunikaciji ili publikaciji vezanoj za Projekt koju izda korisnik, u bilo kojem obliku i na bilo koji način, treba biti navedeno kako ista odražava samo stav autora te da nacionalna agencija i Komisija nisu odgovorne za korištenje podataka koje ista može sadržavati.

Prijedlog teksta izjave za publikacije:

Ova je publikacija ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije. Ona izražava isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Diseminacijska platforma i dijeljenje znanja

Korisnici programa Erasmus+ posebno se obvezuju da sve obrazovne resurse i alate koji se proizvedu u kontekstu projekata s potporom iz programa, npr. dokumente, medijske zapise, softver ili druge materijale, stave na raspolaganje javnosti na temelju otvorene licencije. Materijali bi trebali biti lako dostupni, bez naknade ili ograničenja, a otvorena licencija javnosti mora omogućavati upotrebu, ponovnu upotrebu, prilagodbu i dijeljenje resursa. Takvi se materijali nazivaju „otvorenim obrazovnim sadržajima” (OER).
Na Diseminacijskoj platformi programa Erasmus+ nalaze se podaci o svim odobrenim projektima u svim zemljama. Obratite pažnju i inspirirajte se primjerima dobre prakse i uspješnim pričama. Važno je istaknuti kako su korisnici sredstava za projektni format KA2 suradnje s inozemnim partnerima dužni i trebaju objavljivati projektne rezultate na Erasmus+ platformu.

I za kraj, ne propustite se uključiti u manifestacije, poput Dana Erasmusa, Europskog tjedna vještina u strukovnom obrazovanju, Europskog tjedna mladih, Europske godine mladih, Europske godine vještina...jer ćete tako promovirati svoj projekt pred međunarodnom Erasmus zajednicom, ali i steći nove Erasmus+ partnere za buduće projekte.